ROZPOZNANIE RYNKU - Usługi geodezyjne - Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU - Usługi geodezyjne - Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 11.06.2018r.

Nasz znak: ZA.271.51.2018

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

 2. Opis przedmiotu zamówienia: Celem przedmiotowego zadania jest sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dot. usuwania błędów powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów  
  i budynków lub przy jego modernizacji umożliwiającej aktualizację operatu ewidencji gruntów i budynków.

Lp.

Nazwa bazy danych

Termin

   zakończenia

1

Lipnica Mała: ustalenie przebiegu granic działki ewid. nr 15196 wraz z porównawczym wykazem zmian oraz ustalenie przebiegu granic działki ewid. nr 15195 na odcinku z działką ewid. nr 15190,

XI 2018r.

Lipnica Mała: rozdzielenie odrębnych stanów prawnych połączonych w działce ewid. nr 6413 poprzedzone ustaleniem przebiegu granic oraz opracowanie porównawczych wykazów zmian dla nowo powstałych działek,

Lipnica Mała: ustalenie przebiegu granic działki ewid. nr 6400,

2

Rdzawka: wykonanie porównawczego wykazu zmian dla działek ewidencyjnych nr 2055/1 (jedn. rej. G.263), nr nr 2055/6, 2055/23, 2060/1, 2061,2064, 2065/7, 2065/20,2065/22, 2065/43 - jedn. rej. G.265 oraz nr nr 2068/1 i 2068/2 – jedn. rej. G.266

XI 2018r.

Skawa dz.ew. nr 5450/4 i nr 5450/5: opracowanie dokumentacji umożliwiającej wprowadzenie w ewidencji gruntów i budynków podziału wynikającego z operatu P.1211.2016.1309 oraz decyzji Starosty Nowotarskiego z dnia 07.07.2017r., znak: BA.6740.4.1.2017.BB w części dotyczącej działki ewid. nr 5450/1

Chabówka: ustalenie przebiegu granicy pomiędzy działką ewid. nr 915 i nr 916 poprzedzone analizą istniejącej dokumentacji źródłowej znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym                           i kartograficznym,

Chabówka: rozdzielenie odrębnych stanów prawnych połączonych w działce ewid. nr 1638 poprzedzone ustaleniem przebiegu granic oraz opracowanie porównawczych wykazów zmian dla nowo powstałych działek

3

Krościenko nad Dunajcem: ustalenie przebiegu granic działek ewid. nr 3315/2, nr 3316/1, nr 3316/2, nr 3324, nr 3338, nr 3339/1, nr 3339/2, nr 3350, nr 3351/1, nr 3351/2 poprzedzone analizą istniejącej dokumentacji źródłowej znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

XI 2018r.

Łapsze Wyżne: obliczenie pola powierzchni działki ewid. nr 4186 poprzedzone ustaleniem przebiegu granic

Zaskale: ustalenie przebiegu granic działek ewid. nr nr 901/24, 901/26 i 901/28 na odcinku z działkami ewid. nr nr 901/48, 901/50 i 901/52

4

Kluszkowce: ustalenie przebiegu granic działki ewid. nr 1133/2 poprzedzone analizą istniejącej dokumentacji źródłowej znajdującej się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

XI 2018r.

Maniowy: opracowanie dokumentacji mającej na celu dostosowanie danych ewidencyjnych działek ewid. nr 890, 891 i 892 do zgodności ze stanem prawnym, poprzedzone ustaleniem przebiegu granic, obejmujące również porównawczy wykaz zmian

Szczawnica obr. 1: opracowanie dokumentacji mającej na celu dostosowanie danych ewidencyjnych działki ewid. nr 1638 do zgodności ze stanem prawnym, poprzedzone ustaleniem przebiegu granic, obejmujące również porównawczy wykaz zmian

 1. Termin wykonania zamówienia:               do 31 listopada 2018r.

 2. Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk,  tel. ( 018) 26 61 340.

 3. Termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia: 19.06.2018r. do godz. 1000:

  1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
  14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

  2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

  3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

  6.          W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:    
  Oferta  cenowa - Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

  2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

  3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

  7.      Kryteria oceny ofert:

  Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

  8.     Wymagania stawiane Wykonawcy: Posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 2101 ze zm.).

  Załączniki:

  - Załącznik nr 1 – Formularz oferty, - Załącznik nr 2 – Projekt umowy

  Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
11.06.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
11.06.2018
Nazwa pliku
Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
11.06.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
11.06.2018
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
11.06.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
11.06.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
20.06.2018