ROZPOZNANIE RYNKU: Świadczenie usługi transportowej. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: Świadczenie usługi transportowej.

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 13.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.6.2018

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu, Plac Słowackiego 13, 34-400 Nowy Targ, zaprasza do składania ofert.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia dla uczniów zakwalifikowanych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”.

  Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

  Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:

  Zadanie 1

  Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2018) Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach kursu „Fotografia plenerowa, pejzażowa” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Miejsce pleneru odbędzie się w centrum Katowic (Spodek).O terminie i godzinach realizacji usługi Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż 3 dni przed dniem planowanego wyjazdu (planowany miesiąc jednodniowego wyjazdu luty 2018 r).

  Zadanie 2

  Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2018) Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach „Fotografia plenerowa, pejzażowa” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Miejsce pleneru odbędzie się w centrum Kraków (Rynek). O terminie i godzinach realizacji usługi Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż 3 dni przed dniem planowanego wyjazdu (planowany miesiąc jednodniowego wyjazdu luty 2018 r).

  Zadanie 3

  Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie, przewiezienie i odwiezienie jednej max. 10-osobowej grupy uczniów (grupa oznaczona ZS1/AU/kurs/5/2018) Zespołu Szkół Nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu (zwanego dalej ZS1) wraz z 1 opiekunem na plener organizowany w ramach „Fotografia plenerowa, pejzażowa” realizowanego w ramach projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej w powiecie nowotarskim”. Miejsce pleneru odbędzie się w Zamek Ogrodzieniec. O terminie i godzinach realizacji usługi Wykonawca zostanie poinformowany nie później niż 3 dni przed dniem planowanego wyjazdu (planowany miesiąc jednodniowego wyjazdu marzec 2018 r).

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Wynagrodzenie będzie płatne w oparciu o trzy faktury, odrębnie dla zadania nr 1, 2 i 3 (wystawione po zrealizowaniu poszczególnego zadania).

   

 3. Termin wykonania zamówienia:

  Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

   

 4. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
  – Iwona Waksmundzka, Podinspektor – Ewa Rusnaczyk - tel.: 18 266 61 340.

   

 5. Termin składania ofert:

   

  Oferty należy składać do dnia: 21.02.2018r.  do godz. 10:00:

 6. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09

 7. Faksem na numer 018 26 61 344

 8. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

  W przypadku składania ofert opisanego w:

 9. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:Oferta  cenowa - świadczenie usługi transportowej w związku z realizacją form wsparcia dla uczniów zakwalifikowanych w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Targu w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej  
  w powiecie nowotarskim”
  .

 10. pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

   

  6.      Kryteria oceny ofert:

          Jedynym kryterium oceny ofert jest:

          Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

   

  Załączniki:

  - załącznik nr 1 - formularz oferty,

  - załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
13.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
13.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
22.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
22.02.2018