ROZPOZNANIE RYNKU: Sukcesywna dostawa/zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: Sukcesywna dostawa/zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

status: zamknięte

 

 

Nowy Targ, 09.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.5.2018

 

 

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe – pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa/zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowego rozpoznania rynku.

3. Termin wykonania zadania: Sukcesywna dostawa/zakup towaru w ciągu roku 2018,

zgodnie z wyborem Zamawiającego:

- w następnym dniu roboczym od dnia telefonicznego zamówienia towaru u dostawcy przez Zamawiającego lub

- możliwość osobistego zakupu danego towaru u Wykonawcy/Dostawcy.

4. Osoby upoważnione do kontaktów: procedura -  Ewa Rusnaczyk, Jolanta Mrugała, Iwona Waksmundzka, tel. ( 018) 26  61 340.

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać: do dnia: 16.02.2018 r.  do godz. 10:00.

  1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
    w sekretariacie pokój 3.09
  2.  Faksem na numer 018 26 61 344
  3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

  1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę ( formularz oferty i wykaz jednostkowych cen brutto) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa -Sukcesywna dostawa/zakup artykułów spożywczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
  2.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty i wypełniony wykaz jednostkowych cen brutto.

6. Kryteria oceny ofert:

  1. Wartość (suma) jednostkowych cen brutto wybranego asortymentu zgodnie z załącznikiem nr 4  -  Wykaz jednostkowych cen brutto  -  na dzień  14.02.2018 r. – 50 %
  2. Stały upust od każdorazowej dostawy towaru lub osobistego zakupu towaru - 50 % 

Opis kryteriów oraz sposobu przyznawania punktów.

Ad. 1 - Kryterium „Wartość (suma) jednostkowych cen brutto wybranego asortymentu” zostanie obliczone według następującego wzoru:

(Najniższa wartość (suma) jednostkowych cen brutto oferty / Wartość (suma) jednostkowych cen brutto badanej oferty) x 50 = liczba punktów za kryterium

*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium to 50

Ad. 2 –  Kryterium „Stały upust od każdorazowej dostawy towaru lub osobistego zakupu towaru” – w ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oceniać będzie wysokość udzielonego upustu, wg poniższego wzoru. 

 (Zaoferowana wysokość upustu ocenianej oferty/Najwyższy upust spośród złożonych ofert) x 50 = liczba punktów za kryterium

*Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium to 50

 

 

Załączniki:

- Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nr 2 - Druk formularza oferty

- Nr 3 – Projekt umowy

- Nr 4 - Wykaz jednostkowych cen brutto

 

Sprawę prowadzi: Ewa Rusnaczyk tel. (018) 26  61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.02.2018
Informację zmienił
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data ostatniej zmiany
9.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik Nr 2 - Druk formularza oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik Nr 3 - Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.02.2018
Nazwa pliku
Załącznik Nr 4 - Wykaz jednostkowych cen brutto
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ewa Rusnaczyk
Data wytworzenia
9.02.2018
Informację opublikował
Ewa Rusnaczyk-Maciasz
Data publikacji
9.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o unieważnieniu postępowania
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
19.02.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
19.02.2018