ROZPOZNANIE RYNKU: Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1668K poł. w Rabce - Zdroju | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1668K poł. w Rabce - Zdroju

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 13.08.2018r.

Nasz znak: ZA.271.71.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1668K poł. w Rabce - Zdroju, ozn. nr ewid. 4833/2 – 1,5749 ha, 3707/2 - 0,9149 ha, 4534 – 0,3908 ha, 3704 - 0,2151 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.2148 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących Spis I i II Dobra Publicznego oraz parceli objętych LWH 227 Skarb Państwa - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 23 listopada 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.08.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.71.2018 - Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1668K poł. w Rabce - Zdroju, ozn. nr ewid. 4833/2 – 1,5749 ha, 3707/2 - 0,9149 ha, 4534 – 0,3908 ha, 3704 - 0,2151 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.2148 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących Spis I i II Dobra Publicznego oraz parceli objętych LWH 227 Skarb Państwa - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
13.08.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
24.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
24.08.2018