ROZPOZNANIE RYNKU: Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU: Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 13.08.2018r.

Nasz znak: ZA.271.70.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce, ozn. nr ewid. 3052/2 – 0,4744 ha, 3055/1 - 0,5167 ha, 3070/1 – 0,5174 ha, 3080/1 - 1,4393 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6034 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących Dobro Publiczne - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.29 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Marta Zaborowska.

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 23 listopada 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.08.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.70.2018 - Usługi - Sporządzenie opracowania geodezyjnego do celów prawnych – podziału stanem prawnym działek zajętych pod drogę powiatową nr 1660K poł. w Pyzówce, ozn. nr ewid. 3052/2 – 0,4744 ha, 3055/1 - 0,5167 ha, 3070/1 – 0,5174 ha, 3080/1 - 1,4393 ha wraz z porównawczym wykazem zmian dla działek wydzielonych (na postawie dokumentacji sporządzonej przez geodetę uprawnionego złożonej do zasobu geodezyjno-kartograficznego pod nr ewid. P.1211.2017.6034 tj. wykazu zmian opracowanego dla ww. działek ewid.) - celem wydzielenia części stanowiących Dobro Publiczne - do regulacji stanu prawnego i ujawnienia prawa własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018