ROZPOZNANIE RYNKU- Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU- Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 13.08.2018r.

Nasz znak: ZA.271.73.2018

 

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

 

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

  1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania w ofert.

  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do:

1) dz. ewid. nr 2326/14 i 2326/16 o łącznej pow. 0,0152 ha poł. w Ludźmierzu (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-25421/18 /05);

2) dz. ewid. nr 19769 o pow. 0,0111 ha poł. w Nowym Targu (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-49/243/05),

3) dz. ewid. nr 1145/6 o pow. 0,0770 ha poł. w Rogoźniku (znak sprawy: GN.VII-7222/dr/18/05). Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:

1/ ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.); 2/ rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 Nr 207, poz. 2109, z późn. zm.); 3/ Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny; 4/ innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

W postępowaniach, na potrzeby których zostaną wykonane ww. opracowania rzeczoznawca majątkowy na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do uczestnictwa w rozprawach administracyjnych z udziałem stron prowadzonego postępowania, do składania pisemnych wyjaśnień oraz do potwierdzania aktualności wykonanych operatów szacunkowych po upływie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, stosownie do art. 156 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (dodatkowe wymagania w załączniku nr 1 i 2).

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do zamieszczenia w operacie szacunkowym wyjaśnień, czy przeznaczenie nieruchomości wycenianej, zgodne z celem wywłaszczenia (przejęcia) powoduje wzrost jej wartości (zasada korzyści wynikająca z art. 134 ugn).

Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest przedstawić w operacie szacunkowym analizę rynku regionalnego (obejmującego obszar województwa) w przypadku braku na rynku lokalnym nieruchomości drogowych podobnych do przedmiotu wyceny oraz wyjaśnić powody nierozszerzenia zgodnie z § 36 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego rynku lokalnego na rynek regionalny.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 1.25 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, tel. (18) 26-10-781. Pracownik prowadzący: Grażyna Kubik

 

  1. Termin wykonania zamówienia: do 28 września 2018 r.

  2. Osoby upoważnione do kontaktów: Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca tel. ( 018) 26 61 340.

  3. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 22.08.2018r. do godz. 1000:

1.Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego
14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2.Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3.Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

6. W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - ZA.271.73.2018 - Usługi -Sporządzenie operatów szacunkowych wyceny wartości nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne, niezbędnych w prowadzonych postępowaniach o ustalenie i wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną w odniesieniu do:

1) dz. ewid. nr 2326/14 i 2326/16 o łącznej pow. 0,0152 ha poł. w Ludźmierzu (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-25421/18 /05);

2) dz. ewid. nr 19769 o pow. 0,0111 ha poł. w Nowym Targu (znak sprawy: GN.VII-7222/dr-49/243/05),

3) dz. ewid. nr 1145/6 o pow. 0,0770 ha poł. w Rogoźniku (znak sprawy: GN.VII-7222/dr/18/05).

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

7. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 – Projekt umowy

- Załącznik nr 3 – Informacja Administratora Danych Osobowych

 

 

Sprawę prowadzi: Marta Rajca tel.: (18) 26 61 340.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
zaproszenie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
13.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
13.08.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
24.08.2018
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
24.08.2018