ROZPOZNANIE RYNKU : Dostawa galanterii kuchennej na kursy real. przez CKP przy Zespole Szkól Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej " | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROZPOZNANIE RYNKU : Dostawa galanterii kuchennej na kursy real. przez CKP przy Zespole Szkól Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej "

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 26.02.2018r.

Nasz znak: ZA.271.17.2018

 

 

ROZPOZNANIE RYNKU

Zapytanie ofertowe  pozaustawowe na podst. art. 4 ust. 8 Ustawy  Prawo zamówień publicznych dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

 

 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu w imieniu Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku n/D, zaprasza do składania ofert.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa galanterii kuchennej na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkól Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem  w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza  
  i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

3. Termin wykonania zamówienia: 10 dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

4. Osoby upoważnione do kontaktów: Główny Specjalista ds. zamówień publicznych  – Iwona Waksmundzka, Podinspektor – Ewa Rusnaczyk - tel.: 18 266 61 340.

 

5. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 07.03.2018r.  do godz. 10:00:

 1. Pisemnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
  w sekretariacie pokój 3.09
 2.  Faksem na numer 018 26 61 344
 3. lub mailem na adres: przetarg@nowotarski.pl.

W przypadku składania ofert opisanego w:

 1. pkt 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:  Oferta  cenowa

Dostawa galanterii kuchennej na kursy realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkól Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych  w branży turystyczno-gastronomicznej w powiecie nowotarskim”.     

 1.  pkt. 5.2 i 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty.

6.      Kryteria oceny ofert:

        Jedynym kryterium oceny ofert jest:

        Cena brutto za całość zamówienia– 100%.

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz oferty,

- załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Formularz oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
26.02.2018
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
26.02.2018
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Jolanta Mrugała
Data wytworzenia
7.03.2018
Informację opublikował
Jolanta Mrugała
Data publikacji
7.03.2018