ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu - Etap I - budynek dydaktyczny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

ROBOTY BUDOWLANE - Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu - Etap I - budynek dydaktyczny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu

status: zamknięte

 

Nowy Targ: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu - Etap I - budynek dydaktyczny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu
Numer ogłoszenia: 82072 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowotarskiego , ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2667034, faks 018 2667046.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowotarski.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu - Etap I - budynek dydaktyczny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 1 w Nowym Targu - Etap I- budynek dydaktyczny wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu. Zakres robót: - roboty ogólnobudowlane - roboty rozbiórkowe - roboty instalacji wod.-kan., c.o, wentylacji - roboty instalacji elektrycznej - roboty wykończeniowe Zakres rzeczowy robót szczegółowo przedstawiony został w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ. Przedmiot zamówienia realizowany zostanie w trzech etapach zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane - wysokość brutto: 120 000,00 zł / słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni udokumentować: zrealizowanie przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej lub innego budynku o podobnym charakterze lub podobnym przeznaczeniu wraz z wykończeniem o wartości równej lub przekraczającej 5 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie lub zrealizowanie przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej lub innych budynków o podobnym charakterze lub podobnym przeznaczeniu wraz z wykończeniem o wartości równej lub przekraczającej 2 500 000,00 zł brutto każda z nich w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie: 1 Kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2 Kierownikiem robót instalacyjnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 3 Kierownikiem robót instalacyjnych, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 4 Kierownikiem robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna: - posiadanie opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł, - posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Wydłużenie okresu gwarancji - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy; a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeol., odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.), odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie inwentaryzowanych obiektów budowlanych . b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie oraz stan techniczny podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3. Zmiany osobowe: a) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy; c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania robót; d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; e) powierzenie części zamówienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy Podwykonawcy(ców) w trakcie składania ofert. 4. Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek pojawiających się możliwości dofinansowania robót ze źródeł zewnętrznych, zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c) inna niż wymienione siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; e) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, możliwość dofinansowania ze źródeł zewnętrznych).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowotarski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ /sekretariat Starosty Powiatu II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.04.2016
Informację zmienił
Iwona Waksmundzka
Data ostatniej zmiany
18.05.2018
Nazwa pliku
SIWZ wraz z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.04.2016
Nazwa pliku
Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Wakmsundzka
Data wytworzenia
8.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.04.2016
Nazwa pliku
Dokumentacja techniczna
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
8.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
8.04.2016
Nazwa pliku
Pytania, odpowiedźi, modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.04.2016
Nazwa pliku
załącznik do pisma z dnia 19.04.2016 - zestawienie stali
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.04.2016
Nazwa pliku
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
19.04.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
19.04.2016
Nazwa pliku
Informacja o wyborze najkorzstniejszej oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Iwona Waksmundzka
Data wytworzenia
4.05.2016
Informację opublikował
Iwona Waksmundzka
Data publikacji
4.05.2016