PZD: Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

status: zamknięte

Postępowanie pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 096-219171 znajduje się w załączniku

Termin składania ofert:

         do dnia 10 lipca 2018 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

       Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, sekretariat

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r  z dnia 21 maja 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się w załączniku

Opublikowała w dniu 23 maja 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJE DOT. DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW

w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, tel. 18 266 28 88, e- mail: pzd@nowotarski.pl, przetargi.pzd@nowotarski.pl;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu możliwy jest pod adresem iod@nowotarski.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art.96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

      a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

      b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),

     c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

      d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

      a) w związku z art.17 ust.3 lit.b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;

     c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

W przypadku gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące lub nie zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust.5 RODO, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w tym względzie oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018.

Dodała w dniu 29 maja 2018 r. Krystyna Stanek

 

4. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Wyjaśnienia nr 1 treści siwz – pismo z dnia 11 czerwca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 11 czerwca 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Przypomina się, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, wg: Załącznika nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub Załącznika nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Dodała w dniu 10 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  W ZAKRESIE ZADANIA 5, ZADANIA 7 I ZADANIA 8

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r w zakresie Zadania 5, Zadania 7 i Zadania 8

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu z dnia 13 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodala w dniu 13 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

7. ZBIORCZE ZESTAWIENIE  OFERT W ZAKRESIE ZADANIA 2 i ZADANIA 9

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r, po dokonaniu popraw oczywistych omyłek rachunkowych 

Treść Zbiorczego zestawienia ofert w zakresie Zadania 2 i Zadania 9 z dnia 24 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 lipca 2018 r. Krystyna Stanek

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA 1-4, 6 i 9

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 1-4, 6 i 9 z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018, znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 6 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek

 

9. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE ZADANIA 1-4, 6 i 9

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r w zakresie zadania 1-4, 6 i 9, udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 161-368867 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 23 sierpnia 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
23.08.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 096-219171
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w sezonach zimowych 2018r-2019r, 2019r-2020r i 2020r-2021r
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
SIWZ
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Szczegółowa specyfikacja techniczna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Poglądowa ilość poszczególnych asortymentów dla 1 sezonu
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Tabele elementów rozliczeniowych (dokument stanowiący integralną część oferty, składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Tabele elementów rozliczeniowych – wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia JEDZ (dokument przesyłany przed upływem terminu składnia ofert na adres: przetargi.pzd@nowotarski.pl
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia JEDZ Jednolity elektroniczny dokument zamówienia JEDZ (dokument przesyłany przed upływem terminu składnia ofert na adres: przetargi.pzd@nowotarski.pl) – wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Przykładowa Instrukcja szyfrowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
24.07.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert )
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia pn. Zimowe utrzymaniem dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku dot. zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia(dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.05.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.05.2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 1 treści siwz – pismo z dnia 11 czerwca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.06.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.06.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
11.06.2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 10 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.07.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.07.2018
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania 5, Zadania 7 i Zadania 8 – pismo z dnia 13 maja 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.07.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.07.2018
Nazwa pliku
Zbiorcze zestawienie ofert w zakresie Zadania 2 i Zadania 9 z dnia 24 lipca 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.07.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.07.2018
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 1-4, 6 i 9 z dnia 6 sierpnia 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.5.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
6.08.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
6.08.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 161-368867
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.08.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.08.2018