PZD: Zaproszenie do złożenia oferty - Remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km 18+396 wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi w miejscowości Ochotnica Dolna-powtórzenie | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do złożenia oferty - Remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km 18+396 wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi w miejscowości Ochotnica Dolna-powtórzenie

status: zamknięte

Nowy Targ 08.06.2018 r.

PZD-ZP-U.26.1.16.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:

  1. Nazwa zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km 18+396  wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi w miejscowości Ochotnica Dolna.”

2. Przedmiot zamówienia:

Główne prace:

- wykonanie krawężnika ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki brukowej na przedmiotowym odcinku drogi,

- wykonanie frezowań masy bitumicznej,

- wykonanie poszerzenia jezdni wraz z  nową nawierzchnią drogi, 

- wykonanie modernizacji elementów odwodnienia drogi poprzez wykonanie kratek ściekowych wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- uzupełninie poboczy z kruszywa kamiennego.

Materiały z rozbiórki nie wykorzystywane powtórnie należy wywieść z placu budowy w miejsce wskazane przez inwestora. W trakcie prowadzonych robót budowlanych wszystkie przejścia do miejsc publicznych i domów prywatnych należy zabezpieczyć podestami umożliwiającymi bezpieczne przejście.

Szczegółowy zakres robót został podany w przedmiarze robót – załącznik do niniejszego zaproszenia.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 6 sierpnia 2018 r.

4. Zasady prowadzenia robót.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz przepisami BHP. Materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do wbudowania zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Wykonawca
w swoim imieniu i na własny koszt dokona oznakowania prowadzonych robót. Za szkody osób trzecich powstałe w trakcie realizacji zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W przypadku opóźnienia realizacji zadania formą wiążącą odszkodowania będą kary umowne określone w zawartej umowie na wykonanie robót budowlanych.

5. Odbiór robót.

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie do 15 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

6. Rozliczenie – kosztorysowe.

7. Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia złożenia faktury.

8. Okres gwarancji – 3 lata.

9. Warunek udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

  • jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne
    i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ofertę na wykonanie przedmiotowych robót zawierającą:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
    i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • tabelę elementów rozliczeniowych,
  • formularz oferty,

prosimy złożyć do dnia 19 czerwca 2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Ofertę należy złożyć w kopercie. Koperta musi zawierać opis „OFERTA NA: REMONT DROGI 1637K W OCHOTNICY DOLNEJ” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferta złożona po terminie wyznaczonym na jej składanie nie zostanie przez Zamawiającego rozpatrzona i będzie zwrócona bez otwierania Wykonawcy. O terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. Oferta nieopisana w sposób podany powyżej, a złożona po terminie zostanie otwarta i po ustaleniu danych wykonawcy odesłana. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza wartość brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

Cdana – dana wartość brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.06.2018
Informację zmienił
Monika Parzygnat
Data ostatniej zmiany
8.06.2018
Nazwa pliku
zaproszenie do złożenia oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
załączniki do zaproszenia- wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
TER i przedmiar
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
specyfikacje techniczne
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
informacja dotycząca danych osobowych wykonawców
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.06.2018
Nazwa pliku
zawiadomienie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
20.06.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
20.06.2018