PZD: Zaproszenie do złożenia oferty - Remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km 18+396 wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi w miejscowości Ochotnica Dolna | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do złożenia oferty - Remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km 18+396 wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi w miejscowości Ochotnica Dolna

status: zamknięte

Nowy Targ 22.05.2018 r.

PZD-ZP-U.26.1.14.2018

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zadania:

  1. Nazwa zadania:

„Remont drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa od ok. km 18+304 do ok. km 18+396  wraz modernizacją elementów odwodnienia drogi w miejscowości Ochotnica Dolna.”

2. Przedmiot zamówienia:

Główne prace:

- wykonanie krawężnika ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki brukowej na przedmiotowym odcinku drogi,

- wykonanie frezowań masy bitumicznej,

- wykonanie poszerzenia jezdni wraz z  nową nawierzchnią drogi, 

- wykonanie modernizacji elementów odwodnienia drogi poprzez wykonanie kratek ściekowych wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- uzupełninie poboczy z kruszywa kamiennego.

Materiały z rozbiórki nie wykorzystywane powtórnie należy wywieść z placu budowy w miejsce wskazane przez inwestora. W trakcie prowadzonych robót budowlanych wszystkie przejścia do miejsc publicznych i domów prywatnych należy zabezpieczyć podestami umożliwiającymi bezpieczne przejście.

Szczegółowy zakres robót został podany w przedmiarze robót – załącznik do niniejszego zaproszenia.

3. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 6 sierpnia 2018 r.

4. Zasady prowadzenia robót.

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami oraz przepisami BHP. Materiały użyte do wykonania robót powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne dopuszczające do wbudowania zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane. Wykonawca
w swoim imieniu i na własny koszt dokona oznakowania prowadzonych robót. Za szkody osób trzecich powstałe w trakcie realizacji zadania odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
W przypadku opóźnienia realizacji zadania formą wiążącą odszkodowania będą kary umowne określone w zawartej umowie na wykonanie robót budowlanych.

5. Odbiór robót.

Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie do 15 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

6. Rozliczenie – kosztorysowe.

7. Płatność faktury w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia złożenia faktury.

8. Okres gwarancji – 3 lata.

9. Warunek udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

  • jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne
    i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ofertę na wykonanie przedmiotowych robót zawierającą:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
    i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • tabelę elementów rozliczeniowych,
  • formularz oferty,

prosimy złożyć do dnia 28 maja 2018 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Ofertę należy złożyć w kopercie. Koperta musi zawierać opis „OFERTA NA: REMONT DROGI 1637K W OCHOTNICY DOLNEJ” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferta złożona po terminie wyznaczonym na jej składanie nie zostanie przez Zamawiającego rozpatrzona i będzie zwrócona bez otwierania Wykonawcy. O terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie. Oferta nieopisana w sposób podany powyżej, a złożona po terminie zostanie otwarta i po ustaleniu danych wykonawcy odesłana. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty to cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza wartość brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

Cdana – dana wartość brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

                                        

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
22.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
22.05.2018
Nazwa pliku
zaproszenie do złożenia oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
22.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
22.05.2018
Nazwa pliku
TER i przedmiar
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
22.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
22.05.2018
Nazwa pliku
załączniki do zaproszenia - wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
22.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
22.05.2018
Nazwa pliku
specyfikacja techniczna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
22.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
22.05.2018
Nazwa pliku
zawiadomienie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
29.05.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
29.05.2018