PZD:Zaproszenie do składania ofert - Dostawa znaków drogowych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD:Zaproszenie do składania ofert - Dostawa znaków drogowych

status: zamknięte

Nowy Targ 07.02.2018 r.

PZD-ZP-U.26.1.10.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

         Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Dostawa znaków drogowych”.

Dane dotyczące zamówienia:

  1. Zakres przedmiotu zamówienia:   

            Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa znaków drogowych w roku 2018, określonych szczegółowo w każdorazowo przesłanym Wykonawcy zleceniu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć znaki (wraz z kompletem elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do słupka) do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu znajdującej się w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14. Koszty transportu znaków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego obciążają w całości Wykonawcę.

            Realizacja umowy, następować będzie partiami (częściami) w miarę zapotrzebowania PZD na jego każdorazowe zamówienie złożone Wykonawcy przez PZD, określające w szczególności ilość i asortyment zamawianych znaków oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień ze strony PZD. Zamówienia składane będą Wykonawcy przez PZD drogą elektroniczną na adres poczty @ podany przez Wykonawcę w ofercie. Za datę otrzymania przez Wykonawcę wysłanego zamówienia rozumie się dzień, w którym – stosownie do raportu z poczty elektronicznej odbyła się i zakończyła transmisja. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania umowy do zapewnienia stałego działania poczty elektronicznej. PZD może żądać od Wykonawcy potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia, w sposób i terminie wskazanych przez PZD.

 

Realizacja zamówienia przebiegać będzie następująco:

1)         dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych typowych (wraz z uchwytami) tj. tarcze znaków o ustalonej przepisami treści (znaki ujęte pod literami: A, B, C, D, G, w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach, opublikowanego w Dz. U Nr 220. poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku) – w terminie 8 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia (przesłania) Wykonawcy przez PZD zamówienia,

2)         dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych (wraz z uchwytami) inne niż wskazane w p-cie 1) tj. tarcze znaków o treści określonej przez PZD (w szczególności znaki ujęte pod literami: E, T, F, U w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, opublikowanego w Dz. U Nr 220. poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku) – w terminie 12 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania PZD) od daty złożenia (przesłania) Wykonawcy przez PZD zamówienia.

            W przypadku, gdy zamówienie obejmie jednocześnie obie kategorie tarcz znaków drogowych (wraz z uchwytami) wskazane w 1) jak i pkt 2), Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć PZD przy zachowaniu zróżnicowanych terminów dostawy dla wspomnianych kategorii znaków, określonych powyżej. Znaki będą dostarczane do siedziby PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w dniach i godzinach urzędowania PZD, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30, gdzie zostanie każdorazowo odebrany. Osoba wskazana przez PZD, potwierdzi w formie protokolarnej odbiór każdej partii znaków, dostarczonych zgodnie z Umową. PZD obowiązany jest do odbioru znaków w godzinach i dniach jak podano powyżej.

 

            Zamówienie będzie wykonywane jedynie do wyczerpania kwoty 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). W przypadku zamówienia przez Zamawiającego znaków o wartości poniżej kwoty 100 000,00 zł, Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie z tytułu szkody (straty). Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Marcin Ligas tel. (18) 26 628 88, 609 820 544.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane partiami od dnia zawarcia umowy do dnia 20 grudnia 2018r.

 

WYKAZ ZNAKÓW DO ZAMÓWIENIA

symbol znaku

A

A-7

B

B-20

B-43, B-44

C

C (60 cm)

C (40 cm)

D

D-6

D-1, D-2

D-1 (mini)

D-42, D-43

D-44

D-45

D-46, D-47

D-52, D-53

E

G-1

T1-T4

T-5

T-6

T-9

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16, T-16A

T-18, T-18A

T-19

T-22

T-23

T-24

T-25

T-27  

T-29

T-30

U-1a Elastyczne słupki prowadzące*

U-1b

U-1c (STALOWE)

U-3A, U3B

U-3c, U-3d (180 cm)

U-3e dwustronny (z jednego elementu blachy)

U-5a

U-6a, U-6b

U-9a, U-9b

U-12b komplet (2słupki+łańcuchy)

U-12c

U-18a  (Ø80 akrylowe)

U-18b (0,8x1,0 akrylowe)

U-20a bez podstawy

U-20b bez podstawy

U-21a, U21b bez podstawy

U-23 (50 cm)

F-1

F-2a

F-3a

F-4

F-5

F-6

F-8

F-9

Tablice fluorescencyjne (folia II generacji) zawierające znaki ostrzegawcze lub informacyjne np. A-16, A-17, D-6 i tekst np. „KIEROWCO ZWOLNIJ”

 

* Elastyczne słupki prowadzące U-1a. Słupki wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego. Słupek po zgięciu, najechaniu wraca do swojego kształtu poprzecznego pierwotnego. Słupek wyposażony w elementy odblaskowe oraz w kotwy służące do utwierdzenia go w podłożu.

Szczegółowe wymagania techniczne odnoszące się do znaków pionowych zostały podane w specyfikacji technicznej – załącznik do niniejszego zaproszenia.

  1. Rozliczenie:

Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji zadania następować będzie częściami, tj. obejmować będzie Towar, który Wykonawca dostarczył PZD w oparciu o jego zamówienie (zamówienia), zrealizowane w okresie liczonym od 21 dnia danego miesiąca do 20 dnia miesiąca następnego. Zapłata za dostarczony w danym okresie rozliczeniowym Towar następować będzie każdorazowo. Podstawą do wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy będzie podpisany przez Strony protokół (protokoły) odbioru zamówionej partii Towaru z uwzględnieniem ewentualnych zwrotów Towaru.

Ofertę na wykonanie przedmiotowego zadania zawierającą:

  • formularz oferty,

 

prosimy złożyć do dnia 13 lutego 2018 r. do godz. 1200 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Oferty należy składać w kopercie. Koperta musi zawierać opis „DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferty złożone po terminie wyznaczonym na ich składanie nie zostaną przez Zamawiającego rozpatrzone i będą zwrócone bez otwierania Wykonawcy. Oferty nieopisane w sposób podany powyżej, a złożone po terminie zostaną otwarte i po ustaleniu danych wykonawcy odesłane. Zamawiający o terminie i miejscu zawarcia umowy powiadomi Wykonawcę telefonicznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza suma wartości cen jednostkowych brutto za realizację zamówienia określonego

w formularzu oferty,

Cdana – dana suma wartości cen jednostkowych brutto za realizację zamówienia określonego

w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

 

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
7.02.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
7.02.2018
Nazwa pliku
zaproszenie do składania ofert
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
7.02.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
7.02.2018
Nazwa pliku
specyfikacja techniczna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
7.02.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
7.02.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
7.02.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.02.2018