PZD: Zaproszenie do składania ofert - dostawa gazu do PZD | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do składania ofert - dostawa gazu do PZD

status: zamknięte

  PZD-ZP-A.26.2.2.12.2018                                                            

Nowy Targ, 08.03.2018 r.                                                                                              

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                                                       

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przekazuje w załączeniu materiały dot. realizacji następującego zamówienia:

  1. Nazwa zadania:

„Dostawa gazu do instalacji CO w budynku PZD”.

  1. Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż oraz dystrybucja) do budynku położonego w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14:

- planowane zużycie: 60 000 kWh/9 m-c

- zapotrzebowanie na moc godzinową: 110 kWh/h

- rodzaj urządzenia gazowego: kocioł CO i CWU – 1 szt o mocy 64 kW

- taryfa OSD: W4

- numer gazomierza: 00011998

  1. Termin realizacji zamówienia:

od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r .

  1. Rozliczenie:

Umowa zostanie zawarta na czas określony od 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r. i nie będzie przekształcać się w umowę na czas nieokreślony. Rozliczenia za paliwo gazowe dokonywane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych w oparciu o faktury wystawiane na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych. Faktury płatne będą na rachunek Sprzedawcy przelewem w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Nabywcy.

Faktury będą wystawiane na:

Nabywca: Powiat Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

NIP: 735-217-50-44

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

Ofertę zawierającą formularz oferty prosimy złożyć do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 12:00
w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Ofertę należy złożyć w kopercie. Koperta musi zawierać opis „DOSTAWA GAZU DO BUDYNKU PZD” oraz dane Wykonawcy składającego ofertę (dane teleadresowe, nazwę firmy, adres). Oferta złożona po terminie wyznaczonym na jej składanie nie zostanie przez Zamawiającego rozpatrzona i będzie zwrócona bez otwierania Wykonawcy. Oferta nieopisana w sposób podany powyżej, a złożona po terminie zostanie otwarta i po ustaleniu danych wykonawcy odesłana.  Zamawiający o terminie i miejscu zawarcia umowy powiadomi Wykonawcę telefonicznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza  wartości brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

Cdana – dana wartości brutto za realizację zamówienia określonego w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

 

Załącznik:

 

- formularz oferty– załącznik nr 1 – wzór,

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.03.2018
Informację zmienił
Monika Parzygnat
Data ostatniej zmiany
8.03.2018
Nazwa pliku
Zaproszenie do składania ofert
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.03.2018
Nazwa pliku
formularz oferty
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
8.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
8.03.2018
Nazwa pliku
Pytania i odpowiedzi
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
13.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
13.03.2018
Nazwa pliku
zawiadomienie o wyniku postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Monika Parzygnat
Data wytworzenia
23.03.2018
Informację opublikował
Monika Parzygnat
Data publikacji
23.03.2018