PZD: Zaproszenie do składania ofert - Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024 w miejscowości Krościenko | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Zaproszenie do składania ofert - Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024 w miejscowości Krościenko

status: zamknięte

Nowy Targ 15.01.2018 r.

PZD-Z-U.26.1.6.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                                    

                       Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.: „Bieżąca konserwacja oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024 w miejscowości Krościenko”.

Dane dotyczące zamówienia:

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:   

Wykonawca /Konserwator/ w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do świadczenia usług polegających na:

 1. Bieżącej konserwacji oświetlenia mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km 0+024 w miejscowości Krościenko, poprzez utrzymywanie jej w stanie zapewniającym ciągłość pracy, diagnozowaniu nieprawidłowości w pracy tej instalacji oraz jej awarii (uszkodzeń), a także wykonywaniu w razie konieczności jej napraw.
 2. Konserwator zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością, w sposób zgodny z postanowieniami Umowy i obowiązującymi przepisami oraz aktualną wiedzą techniczną.
 3. Konserwator niezwłocznie zawiadomi telefonicznie PZD, na nr tel. (18) 266-28-88, o każdej dostrzeżonej przez siebie nieprawidłowości w pracy czy awarii (uszkodzeniu) oświetlenia, o którym mowa wyżej, jak i o wszelkich okolicznościach mogących przeszkodzić w prawidłowym świadczeniu Usług.
 4. PZD będzie zawiadamiał Konserwatora telefonicznie, na podany numer telefonu, o nieprawidłowościach w pracy czy awarii (uszkodzeniu) oświetlenia, o którym mowa wyżej, jak i o konieczności przeprowadzenia każdej naprawy wspomnianego oświetlenia.  
 5. W przypadku stwierdzenia przez Konserwatora lub pracowników PZD wystąpienia brakującej sprawności części lub całości oświetlenia należy zdiagnozować nieprawidłowości w pracy tej instalacji przez Konserwatora oraz w terminie do 3 dni roboczych przedłożyć do tutejszego Zarządu wykaz brakującego oświetlenia lub innych elementów instalacji elektrycznej z podaniem dokładnych ich opisów w celu ich zakupu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. W tym celu Konserwator wypełni protokół sprawności oświetlenia wg załączonego wzoru.
 6. Konserwator w terminie do 3 dni roboczych po otrzymaniu od PZD zakupionych materiałów /potwierdzone protokołem przekazania materiałów/ będzie wykonywał wymianę opraw oświetleniowych lub naprawy instalacji elektrycznej. 
 7. Konserwator wypełnia również protokół sprawności oświetlenia (wg załączonego wzoru) po każdym okresie rozliczeniowym tj. między 20 a 25 dniem każdego miesiąca, w miesiącu grudniu między 20 a 21.12.2018
 8. Za w/w usługi Konserwator będzie otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne.
 9. Podstawą wystawienia faktury, za każdy okres rozliczeniowy, będzie dostarczenie protokołu sprawności oświetlenia (jak w pkt. 7) oraz protokół odbioru robót za ten okres.
 10. Umowę zawiera się z Konserwatorem na okres od dnia zawarcia umowy do 21.12.2018.
 11. W ramach zadania Konserwator wykona okresowy przegląd instalacji elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z protokołem ochrony przeciwporażeniowej – 1 raz na rok do 21.12.2018. 
 12. Konserwator odpowiada za BHP wszystkich pracowników wykonujących czynności związane z konserwacją oświetlenia.
 13. Konserwator zapewni we własnym zakresie narzędzia i sprzęt do obsługi prawidłowej konserwacji oświetlenia.
 14. PZD udostępni Konserwatorowi schematy powykonawczej instalacji elektrycznej obiektu mostowego. 
 1. Termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia podpisania umowy do dnia 21 grudnia 2018 r.
 2. Rozliczenie – ryczałtowe miesięczne.
 3. Podstawą wystawienia faktury, za każdy okres rozliczeniowy, będzie dostarczenie protokołu sprawności oświetlenia oraz protokół odbioru robót za ten okres.
 4. Warunek udziału w postępowaniu:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:

 • jedną osobą na stanowisko konserwatora oświetlenia, posiadającą wykształcenie techniczne
  i uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w branży energetycznej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Ofertę na wykonanie przedmiotowych robót zawierającą:

 • formularz oferty,
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

prosimy złożyć do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 13.00 w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg. Wykonawca o podpisaniu umowy zostanie poinformowany telefonicznie. Oferty należy składać w kopercie. Koperta musi zawierać opis „BIEŻĄCA KONSERWACJA OŚWIETLENIA MOSTU NA RZECE DUNAJEC W KROŚCIENKU” oraz dane wykonawcy składającego ofertę (nazwę firmy, adres). Oferty złożone po terminie wyznaczonym na ich składanie nie zostaną przez Zamawiającego rozpatrzone i będą zwrócone bez otwierania Wykonawcy. Oferty nieopisane w sposób podany powyżej, a złożone po terminie zostaną otwarte i po ustaleniu danych wykonawcy odesłane. Zamawiający o terminie i miejscu zawarcia umowy powiadomi Wykonawcę telefonicznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert jest cena 100%. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stosując następujący wzór: (Cmin /Cdana) x 100 = C

Cmin – najmniejsza suma wartości cen jednostkowych brutto za realizację zamówienia określonego

w formularzu oferty,

Cdana – dana suma wartości cen jednostkowych brutto za realizację zamówienia określonego

w formularzu oferty,

C – ocena łączna. Ofertą najkorzystniejszą w zakresie w/w kryterium będzie oferta o największej liczbie punktów, przy czym 1% = 1pkt.

 

 

Załączniki:

 • formularz oferty,
 • specyfikacja techniczna,
 • wykaz kadry technicznej,
 • protokół sprawności oświetlenia – wzór,
 • protokół przekazania materiałów – wzór,
 • protokół odbioru – wzór.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Kowalkowski
Data wytworzenia
15.01.2018
Informację opublikował
Józef Kowalkowski
Data publikacji
15.01.2018
Informację zmienił
Józef Kowalkowski
Data ostatniej zmiany
15.01.2018
Nazwa pliku
zaproszenie do składania ofert
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Kowalkowski
Data wytworzenia
15.01.2018
Informację opublikował
Józef Kowalkowski
Data publikacji
15.01.2018
Nazwa pliku
załączniki do zaproszenia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Józef Kowalkowski
Data wytworzenia
15.01.2018
Informację opublikował
Józef Kowalkowski
Data publikacji
15.01.2018