PZD: Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 lutego 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Termin składania ofert:

         do dnia 27 lutego 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  z dnia 10 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 Opublikowała w dniu 10 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

3.WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego.

Treść Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 19 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 19 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 27 lutego  2020  r. znak PZD-ZP.261.3.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 lutego  2020 r. Anna Michałczak

 

5.ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego , po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej

Treść Zestawienia ofert z dnia 28 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

6.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 10 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

7. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 24 marca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 marca 2020 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
24.03.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 lutego 2020 r
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 10 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wez
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 19 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.02.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 27 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
27.02.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
27.02.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert z dnia 28 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.02.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.3.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.03.2020