PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II

status: zamknięte

Postępowanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II,  jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31 grudnia 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 17 stycznia 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II  

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II   z dnia  31 grudnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 znajduje się poniżej w załącznikach

Program funkcjonalno- użytkowy stanowiący załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 31 grudnia 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. WYJAŚNIENIE NR 1 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II

Treść Wyjaśnienia nr 1 treści siwz - pismo z dnia 9 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP -IU.26.5.30.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 stycznia 2019 r. Anna Michałczak

 

4. WYJAŚNIENIE NR 2 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II

Treść Wyjaśnienia nr 2 treści siwz - pismo z dnia 11 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 11 stycznia 2019 r.

 

5.WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II

Treść Wyjaśnienia nr 3 treści siwz - pismo z dnia 11 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 11 stycznia 2019 r.

 

6. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 17 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 17 stycznia 2019 r. Krystyna Stanek

 

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II  

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 marca 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 4 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

8. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II  udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 29 marca 2019 r. znajduje się w załącznikach

Dodała w dniu 29 marca 2019 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
29.03.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 grudnia 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 31 grudnia 2018 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Projekt wstępny
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
31.12.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
31.12.2018
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 1 treści siwz - pismo z dnia 9 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
9.01.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
9.01.2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 2 treści siwz - pismo z dnia 11 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.01.2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienie nr 3 treści siwz - pismo z dnia 11 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.01.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.01.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 17 stycznia 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
17.01.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
17.01.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 marca 2019 r. znak PZD-ZP-IU.26.5.30.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.03.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.03.2019