PZD:Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD:Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

status: zamknięte

Postępowanie pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21 października 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 listopada 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ  z dnia 21 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 21 października 2020 r. Anna Michałczak

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 5 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 listopada 2020 r. Anna Michałczak

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II– REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1672K UL. SZAFLARSKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+491 DO KM OKOŁO 1+679

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II – Remont nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w km 0+491 do km około 1+679 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 10 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 10 listopada 2020 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I– REMONT NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ 1673K UL. WAKSMUNDZKA W MIEJSCOWOŚCI NOWY TARG W KM 0+000 DO KM OKOŁO 0+323

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I – Remont nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ w km 0+000 do km około 0+323 w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 18 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 18 listopada 2020 r. Krystyna Stanek.

 

6.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 25 listopada 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
25.11.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 21 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 21 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót dot. remontu nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ w km 0+000 do km około 0+323
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót dot. remontu nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w km 0+491 do km około 1+679
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy dot. dot. remontu nawierzchni drogi powiatowej 1673K ul. Waksmundzka w miejscowości Nowy Targ w km 0+000 do km około 0+323
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Wzór umowy dot. remontu nawierzchni drogi powiatowej 1672K ul. Szaflarska w miejscowości Nowy Targ w km 0+491 do km około 1+679
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy – wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Targ, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po up
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wez
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert, jeżeli dotyczy)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.10.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 5 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
5.11.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
5.11.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 10 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.11.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.11.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 18 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.24.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
18.11.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
18.11.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
25.11.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
25.11.2020