PZD: Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

status: zamknięte

Postępowanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19 października 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 3 listopada 2020 r. do godz.9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

 

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski  z dnia 19 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 19 października 2020 r. Anna Michałczak

 

3.WYJAŚNIENIE  TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

 

Treść Wyjaśnienia  treści siwz - pismo z dnia 28 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 października 2020 r. Anna Michałczak

 

4.ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski z dnia 29 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020

Treść Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski z dnia 29 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 29 października 2020 r. Anna Michałczak

 

5.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

 

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 3 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 3 listopada 2020 r. Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 13 listopada 2020 r. Anna Michałczak

 

7.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 23 listopada 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 listopada 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
24.11.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 19 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wytyczne dot. wyglądu i ustawienia tablic informacyjnych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy - wersja edytowalna (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Remont drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec - Poronin od km 0+870,00 do km 4+420,00 w miejscowości Czarny Dunajec, Powiat Nowotarski, odpowiedzialnych za kierowanie
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wez
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert, jeżeli dotyczy)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
19.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
19.10.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 28 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.10.2020
Nazwa pliku
Zgłoszenie robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 6 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania stanowiącego załącznik nr 7 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 8 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 9 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Wykazu wykonanych robót budowlanych stanowiącego załącznik nr 10 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowiącego załącznik nr 11 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne stanowiącego załącznik nr
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne stanowiącego załącznik nr 13 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Zobowiązania podmiotu trzeciego stanowiącego załącznik nr 14 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.10.2020
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 29 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
29.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
29.10.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 3 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
3.11.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
3.11.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.23.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.11.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.11.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
24.11.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
24.11.2020