PZD: Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17 września 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 5 października 2020 r. do godz.9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  z dnia  17 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 17 września 2020 r. Anna Michałczak

 

3. UDOSTĘPNIENIE EDYTOWALNEJ WERSJI FORMULARZA OFETOWEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia edytowalną wersję formularza ofertowego –  załącznik nr 10 do siwz.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez Wykonawcę w powyższym załączniku.

Edytowalna wersja formularza edytowalnego znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 września 2020 r. Anna Michałczak

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 5 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 5 października 2020 r.  Anna Michałczak

 

5. ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, po dokonaniu oczywistych omyłek rachunkowych

Treść Zestawienia ofert dnia 6 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 6 października 2020 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 9 października 2020 r. Krystyna Stanek

 

7.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont dróg i nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 16 października 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 16 października 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
16.10.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 września 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 17 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót dot. remontu drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska od km 1+430 do km 2+200 w miejscowości Nowa Biała
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Przedmiar robót dot. remontu drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa od km 6+534 do km 7+100 w miejscowości Klikuszowa
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót dot. remontu drogi powiatowej nr 1682K Podszkle - Podwilk od km 5+237 do km 6+041 w miejscowości Podwilk
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Przedmiar robót dot. remontu drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów od km 1+670 do km 2+670 w miejscowości Czerwienne
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dot. remontu drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska od km 1+430 do km 2+200 w miejscowości Nowa Biała
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Wzór umowy dot. remontu drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna - Klikuszowa od km 6+534 do km 7+100 w miejscowości Klikuszowa
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Wzór umowy dot. remontu drogi powiatowej nr 1682K Podszkle - Podwilk od km 5+237 do km 6+041 w miejscowości Podwilk
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wzór umowy dot. remontu drogi powiatowej nr 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów od km 1+670 do km 2+670 w miejscowości Czerwienne
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 16 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 17 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wez
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 18 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 19 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert, jeżeli dotyczy)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
17.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
17.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja formularza ofertowego – załącznik nr 10 do siwz znak PZD-ZP.261.22.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.09.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 5 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
5.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
5.10.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
5.10.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert dnia 6 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
6.10.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
6.10.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 października 2020 r. znak PZD-ZP.261.22.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.10.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.10.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
9.10.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16 października 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
16.10.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
16.10.2020