PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

status: zamknięte

Postępowanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 15 lipca 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 23 lipca 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych z dnia 15 lipca 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 15 lipca 2019 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 23 lipca 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 23 lipca 2019 r. Krystyna Stanek

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI II – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NAD-ZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA PN.  ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1645K NOWA BIAŁA – BIAŁKA TATRZAŃSKA W KM 2+200 DO KM 3+150 W MIEJSCOWO-ŚCI NOWA BIAŁA

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie Części II – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.  Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1645K Nowa Biała – Białka Tatrzańska w km 2+200 do km 3+150 w miejscowości Nowa Biała

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części II z dnia 1 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 1 sierpnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZĘŚCI I – PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH ZADANIA PN. REMONT MOSTU NA POTOKU OCHOTNICA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1637K HARKLOWA - TYLMANOWA W KM 21+459 W MIEJSCOWOŚCI OCHOTNICA DOLNA

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w zakresie Części I –  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Remont mostu na potoku Ochotnica w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa w km 21+459 w miejscowości Ochotnica Dolna

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 13 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 13 sierpnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 22 sierpnia 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 22 sierpnia 2019 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
22.08.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 15 lipca 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 15 lipca 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla Części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla Części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy dla Części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
15.07.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
15.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
15.07.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 23 lipca 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.07.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.07.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 1 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
1.08.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
1.08.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
1.08.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 13 sierpnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.19.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.08.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.08.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22 sierpnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
22.08.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
22.08.2019