PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami

status: zamknięte

Postępowanie pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8 maja 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 18 maja 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami  z dnia 8 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.14.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl  

Opublikowała w dniu 8 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

 3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 18 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.14.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 18 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.14.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 28 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

5.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 4 czerwca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 4 czerwca 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
4.06.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8 maja 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i z dnia 8 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.14.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Po
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy dot. Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07,00 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotars
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotars
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 2 inwestycjami, odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na wez
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
8.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
8.05.2020
Nazwa pliku
Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 18 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.14.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
18.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
18.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.14.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
28.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
28.05.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 4 czerwca 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
4.06.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
4.06.2020