PZD: Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

status: zamknięte

Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zamówieniu przekazanego do publikacji w dniu  24 marca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Treść Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 062-148425 w dniu 27 marca 2020 r.

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu korzysta z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/  i udostępnia:

  • identyfikator postępowania: Identyfikator postępowania: 0ec25717-9e89-4393-b89d-9c2326293c32
  • klucz publiczny dla postępowania znajduje się poniżej, w załącznikach.

Termin składania ofert:

         do dnia 7 maja 2020 r. do godz. 10:00

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych  z dnia 24 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Projekty wykonawcze dla obiektów mostowych w km 11+205 i w km 11+436 w ciągu drogi powiatowej nr 1678K stanowiące załącznik nr 22 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

 

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej e-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl - zalecane lub miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal,

 

Opublikowała w dniu 27 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

3. WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Wyjaśnienia  treści siwz - pismo z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 7 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 7 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

5. ZESTAWIENIE  OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI III, IV i VII

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert w zakresie części  III, IV i VII złożonych w postępowaniu pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych, po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki pisarskiej

Treść Zestawienia ofert w zakresie części  III, IV i VII dnia 12 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 12 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  W CZĘŚCI II – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1652K CICHE- DZIANISZ W KM OK. 1+124 – OK. 3+666 W MIEJSCOWOŚCI CICHE

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w części II – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche- Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu w części II  – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche- Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche z dnia 14 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 14 maja 2020 r. Krystyna Stanek

 

7. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI V – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1637K HARKLOWA – TYLMANOWA (BUDOWA CHODNIKA) W MIEJSCOWOŚCI OCHOTNICA GÓRNA

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w części V – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Górna z dnia 21 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 21 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PRZEBUDOWY/ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1668K W MIEJSCOWOŚCI RABKA ZDRÓJ UL. KILIŃSKIEGO WRAZ Z UZYSKANIEM ZGODY NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w części I – Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I – Opracowanie dokumentacji przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K w miejscowości Rabka Zdrój ul. Kilińskiego wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych  z dnia 25 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 25 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1655K ROGOŹNIK – CICHE (BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEPUSTEM W KM 6+355) W MIEJSCOWOŚCI CICHE (MIĘTUSTWO) W KM 6+310 – 6+949

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w części III – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1655K Rogoźnik – Ciche (budowa chodnika wraz z przepustem w km 6+355) w miejscowości Ciche (Miętustwo) w km 6+310 – 6+949 z dnia 25 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 25 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI VII – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1678K RABA WYŻNA - PODWILK W KM 11+202 DO KM 11+500

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w części VII – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do km 11+500

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VII – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna - Podwilk w km 11+202 do km 11+500 z dnia 25 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 25 maja 2020 r. Anna Michałczak

 

11. ZESTAWIENIE  OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI IV

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert w zakresie części  IV – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800, po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej

Treść Zestawienia ofert z dnia 28 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 maja 2020 r. Krystyna Stanek

 

12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI VI – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1637K HARKLOWA - TYLMANOWA (BUDOWA CHODNIKA) W MIEJSCOWOŚCI OCHOTNICA DOLNA

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych w części VI – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VI – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa - Tylmanowa (budowa chodnika) w miejscowości Ochotnica Dolna z dnia 1 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 1 czerwca 2020 r. Krystyna Stanek

 

13. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI IV – OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA ROZBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1647K GRONKÓW - BUKOWINA TATRZAŃSKA W KM 0+000 DO KM 1+800

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych – Część IV – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska w km 0+000 do km 1+800 z dnia 4 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 4 czerwca 2020 r. Krystyna Stanek

 

14. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI I i III-VII

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji projektowych dla dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie robót budowlanych udzielił zamówienia w zakresie części I oraz III-VII

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 120-295686 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 czerwca 2020 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
24.06.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu przekazanego do publikacji w Dz.Urz.U.E. dniu 24 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
27.03.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 062-148425 w dniu 27 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 24 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Mapa dot. części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy dot. części I
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Mapy dot. części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Wzór umowy dot. części II
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części III
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Mapy dot. części III
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wzór umowy dot. części III
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części IV
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Mapy dot. części IV
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Wzór umowy dot. części IV
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części V
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Mapy dot. części V
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Wzór umowy dot. części V
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 16 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części VI
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 17 – Mapy dot. części VI
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 18 – Wzór umowy dot. części VI
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 19 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części VII
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 20 – Mapy dot. części VII
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 21 – Wzór umowy dot. części VII
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 23 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 23 – Formularz ofertowy wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 24 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ, dokument składany wraz z ofertą)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 24 – Jednolity elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ) wersja edytowalna (dokument składany wraz z ofertą)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 25 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej(dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 25 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wersja edytowalna (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 26 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 26 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wersja edytowalna (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 27 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 28 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 29 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 30 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 30 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego wersja edytowalna (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 31 – Harmonogram realizacji Zadania (dokument składany tylko przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia na daną część, do 10 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia w zakresie danej części)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Klucz publiczny dla postępowania
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 30 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
30.04.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
30.04.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 7 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
7.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
7.05.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
7.05.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert w zakresie części III, IV i VII dnia 12 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
12.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
12.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu w części II – Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr 1652K Ciche- Dzianisz w km ok. 1+124 – ok. 3+666 w miejscowości Ciche
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
14.05.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
14.05.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
14.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części V z dnia 21 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I z dnia 25 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
25.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
25.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części III z dnia 25 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
25.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
25.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VII z dnia 25 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
25.05.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
25.05.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert w zakresie części IV dnia 28 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
28.05.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
28.05.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert w zakresie części IV dnia 28 maja 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
28.05.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
28.05.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części VI z dnia 1 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
1.06.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
1.06.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części IV z dnia 4 czerwca 2020 r. znak PZD-ZP.261.9.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.06.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.06.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 120-295686
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.06.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.06.2020