PZD: Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

status: zamknięte

Postępowanie pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29 listopada 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 11 grudnia 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych  z dnia 29 listopada 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 29 listopada 2019 r. Krystyna Stanek

 

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych z dnia 2 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019

Treść Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych z dnia 2 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 2 grudnia 2019 r. znajduje się poniżej w załącznikach

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

        Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

       34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Dodała w dniu 2 grudnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 4 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Treść Wyjaśnień treści siwz z dnia 4 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 4 grudnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

6. Udostępnienie edytowalnej wersji formularza ofertowego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia edytowalną wersję formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych  znak PZD-ZP.261.32.2019

Edytowalna wersja formularza ofertowego znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 10 grudnia 2019 r. Krystyna Stanek

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 12 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 12 grudnia 2019 r. Anna Michałczak

 

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa  w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.32.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 10 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

 

9.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji dla przebudowy mostu na rzece Dunajec w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa w km 0+127,00 w miejscowości Knurów wraz z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 20 stycznia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 stycznia 2020 r. Anna Michałczak

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
20.01.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29 listopada 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 29 listopada 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Ekspertyza stanu technicznego mostu na rzece Dunajec w km 0+127,00 w miejscowości Knurów w ciągu drogi powiatowej nr 1637K Harklowa-Tylmanowa oraz ekspertyza inwentaryzacyjno-projektowa dojazdów do mostu
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za projektowanie (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Harmonogram realizacji Zadania (dokument składany tylko przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia do 10 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
29.11.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
29.11.2019
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 2 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
2.12.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
2.12.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 2 grudnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
2.12.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
2.12.2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 4 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.12.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.12.2019
Nazwa pliku
Edytowalna wersja formularza ofertowego stanowiąca załącznik nr 4
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.12.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.12.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 12 grudnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.32.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
12.12.2019
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
12.12.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10 stycznia 2020 r. znak PZD-ZP.261.32.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.01.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
10.01.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20 stycznia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
20.01.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
20.01.2020