PZD: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

status: zamknięte

Postępowanie pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 15 wrzesnia 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III  z dnia  13 sierpnia 2020 r.  znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 tejże specyfikacji do pobrania tutaj

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 13 sierpnia 2020 r. Anna Michałczak

 

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020

Treść Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 sierpnia 2020 r. Krystyna Stanek

 

4. WYJAŚNIENIA  TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Treść Wyjaśnień  treści siwz - pismo z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 sierpnia 2020 r. Krystyna Stanek

 

5. ZMIANIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 2 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III – pismo z dnia 3 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020

Treść tejże Zmiany nr 2 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 3 września 2020 r. Krystyna Stanek

 

6. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Treść Wyjaśnień  treści siwz - pismo z dnia 9 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 września 2020 r. Krystyna Stanek

 

7. UDOSTĘPNIENIE EDYTOWALNEJ WERSJI CZĘŚCI ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia edytowalną wersję:

  1. Formularza ofertowego stanowiącego 5 załącznik nr do siwz;
  2. Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 6 do siwz;
  3. Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania stanowiącego załącznik nr 7 do siwz;
  4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 8 do siwz;
  5. Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 9 do siwz;
  6. Zobowiązania podmiotu trzeciego stanowiącego załącznik nr 14 do siwz.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez Wykonawcę w powyższych załącznikach.

Edytowalne wersje powyższych załączników znajdują się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 9 września 2020 r. Krystyna Stanek

 

8.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 15 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 15 września 2020 r. Anna Michałczak

 

9. ZBIORCZE ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III, po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych.

Treść Zestawienia ofert z dnia 16 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 16 września 2020 r. Anna Michałczak

 

10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 12 listopada 2020 r. Anna Michałczak

 

11. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 19 listopada 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 19 listopada 2020 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
19.11.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 sierpnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 13 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót + wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawi
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (dokument składany na
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert, jeżeli dotyczy)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
13.08.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
13.08.2020
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści siwz z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
28.08.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
28.08.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 28 sierpnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
28.08.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
28.08.2020
Nazwa pliku
Zmiana nr 2 treści siwz z dnia 3 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
3.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
3.09.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz - pismo z dnia 9 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Formularza ofertowego stanowiącego 5 załącznik nr do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 6 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania stanowiącego załącznik nr 7 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 8 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiącego załącznik nr 9 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Edytowalna wersja Zobowiązania podmiotu trzeciego stanowiącego załącznik nr 14 do siwz
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.09.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.09.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 15 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
15.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
15.09.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert z dnia 16 września 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
16.09.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
16.09.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12 listopada 2020 r. znak PZD-ZP.261.20.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
12.11.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
12.11.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19 listopada 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
19.11.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
19.11.2020