PZD: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

status: zamknięte

Postępowanie pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11 września 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Termin składania ofert:

         do dnia 30 września 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II  z dnia 11 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 tejże specyfikacji do pobrania tutaj.

 

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 11 września 2019 r. Krystyna Stanek

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II z dnia 23 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019

Treść Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II z dnia 23 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

 

4. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA dot. zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Działając na podstawie art.12a ust.3 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 23 września 2019 r. znajduje się poniżej w załącznikach

Nowy termin składania ofert:

          do dnia 2 października 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

      Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

       34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

Dodała w dniu 23 września 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 23 września 2019 r.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Wyjaśnień treści siwz z dnia 23 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 23 września 2019 r. Krystyna Stanek

 

6. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ z dnia 25 września 2019 r.

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Wyjaśnień treści siwz z dnia 26 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 25 września 2019 r. Krystyna Stanek

 

7. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 2 października 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 2 października 2019 r. Krystyna Stanek

 

8. ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II , po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej w jednej z ofert

Treść Zestawienia ofert dnia 3 października 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 3 października 2019 r. Krystyna Stanek

 

9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8 października 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 8 października 2019 r. Krystyna Stanek

 

10. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 16 października 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 16 października 2019 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
16.10.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 11 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 14 – Zestawienie rzeczowo- finansowe (dokument składany tylko przez Wykonawcę, któremu udzielono zamówienia do 10 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 15 – Przedmiary robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.09.2019
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 23 września 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 23 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Wyjaśnienia treści siwz z dnia 26 września 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
25.09.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
25.09.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
25.09.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 2 października 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
2.10.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
2.10.2019
Nazwa pliku
Zestawienie ofert dnia 3 października 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
3.10.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
3.10.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 8 października 2019 r. znak PZD-ZP.261.23.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.10.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.10.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 16 października 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
16.10.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
16.10.2019