PZD: Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

status: zamknięte

Postępowanie pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 4 lutego 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

 

Termin składania ofert:

         do dnia 19 lutego 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)  z dnia 4 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 4 lutego 2019 r. Krystyna Stanek

 

3. ZMIANIA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust.4 zdanie drugie Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zmianę nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) z dnia 11 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019

Treść Zmiany nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) z dnia 11 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 11 lutego 2019 r. Krystyna Stanek

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 19 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 19 lutego 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni)

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 lutego 2019 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Letnie utrzymanie dróg – usługi sprzętowe (renowacja rowów, czyszczenie kanałów, zamiatanie i zmywanie nawierzchni jezdni) udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 1 marca 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 marca 2019 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
1.03.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 4 lutego 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 4 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Przedmiot zamówienia
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Przedmiar robót
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.02.2019
Nazwa pliku
Nieaktualny Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
11.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.02.2019
Nazwa pliku
Nieaktualny Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
11.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 13 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.02.2019
Nazwa pliku
Zmiana nr 1 treści Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 11 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
11.02.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 19 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
19.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
19.02.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28 lutego 2019 r. znak PZD-ZP.261.4.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
28.02.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
28.02.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 1 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
1.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
1.03.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
1.03.2019