PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

status: zamknięte

Postępowanie pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 marca 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 24 marca 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)  z dnia 10 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 10 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

3.WYJAŚNIENIE  TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Wyjaśnienia  treści siwz - pismo z dnia 20 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 marca 2020 r. Anna Michałczak

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 24 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 marca 2020 r. Krystyna Stanek

 

4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postepowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) w trybie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Treść Informacji z otwarcia ofert dodatkowych – pismo z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

5. ZESTAWIENIE  OFERT DODATKOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie), po dokonaniu oczywistej omyłki rachunkowej

Treść Zestawienia ofert – pismo z dnia 2 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 2 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie)

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020 znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 9 kwietnia 2020 r. Krystyna Stanek

 

7.ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego (powtórzenie) udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 21 kwietnia 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 21 kwietnia 2020 r. Anna Michałczak

 

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
21.04.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 marca 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 10 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert) - wersja edytowalna
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 - Zestawienie czasu realizacji jednokrotnego koszenia poszczególnych dróg (dokument składany tylko przez wybranego Wykonawcę do 5 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub jego części)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
10.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
10.03.2020
Nazwa pliku
Wyjaśnienie treści siwz - pismo z dnia 20 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
20.03.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
20.03.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 24 marca 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
24.03.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
24.03.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych – pismo z dnia 1 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
1.04.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
1.04.2020
Nazwa pliku
Zestawienia ofert dodatkowych– pismo z dnia 2 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
2.04.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
2.04.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
2.04.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 9 kwietnia 2020 r. znak PZD-ZP.261.6.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
9.04.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
9.04.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 21 kwietnia 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.04.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.04.2020