PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1843) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 10 lutego 2020 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 21 lutego 2020 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,  z dnia 10 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl  

 

Opublikowała w dniu 10 lutego 2020 r. Krystyna Stanek

 

3.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 21 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 21 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

4.ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej.

Treść Zestawienia ofert – pismo z dnia 24 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 24 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

5.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego,

Treść Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania z dnia 27 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 lutego 2020 r. Anna Michałczak

 

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Informację zmienił
Anna Michałczak
Data ostatniej zmiany
27.02.2020
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10 lutego 2020 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 10 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (dokument składany do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 - Zestawienie czasu realizacji jednokrotnego koszenia poszczególnych dróg (dokument składany tylko przez wybranego Wykonawcę do 5 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub jego części)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
10.02.2020
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
10.02.2020
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 21 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
21.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
21.02.2020
Nazwa pliku
Zestawienie ofert – pismo z dnia 24 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
24.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
24.02.2020
Nazwa pliku
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 27 lutego 2020 r. znak PZD-ZP.261.4.2020
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Anna Michałczak
Data wytworzenia
27.02.2020
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
27.02.2020