PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 8 marca 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  z dnia 8 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019  znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

 

Opublikowała w dniu 8 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 20 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 20 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

4. ZESTAWIENIE  OFERT W CZĘŚCI IV – Zadanie nr 4

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego w zakresie części IV – Zadanie nr 4, po dokonaniu poprawy oczywistej omyłki rachunkowej

Treść Zbiorczego zestawienia ofert w części IV – Zadanie nr 4 z dnia 27 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 27 marca 2019 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 4 kwietnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Koszenie traw w pasach drogowych na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego udzielił zamówienia

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 12 kwietnia 2019 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 12 kwietnia 2019 r. Krystyna Stanek

 

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
12.04.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 8 marca 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 8 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 - Zestawienie czasu realizacji jednokrotnego koszenia poszczególnych dróg (dokument składany tylko przez wybranego Wykonawcę do 5 dni po zawarciu umowy w sprawie zamówienia lub jego części)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
8.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
8.03.2019
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
8.03.2019
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 20 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
20.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
20.03.2019
Nazwa pliku
Zbiorcze zestawienie ofert w części IV – Zadanie nr 4 z dnia 27 marca 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
27.03.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
27.03.2019
Nazwa pliku
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 4 kwietnia 2019 r. znak PZD-ZP.261.9.2019
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
4.04.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
4.04.2019
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
12.04.2019
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
12.04.2019