PZD: Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PZD: Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

status: zamknięte

Postępowanie pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tejże ustawy.

 

1.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Działając na podstawie art.40 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13 września 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 28 września 2018 r. do godz. 9:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

 

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.37 ust.2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  

Treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  z dnia 13 września 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przesyłane drogą elektroniczna należy kierować na adres:

przetargi.pzd@nowotarski.pl

Opublikowała w dniu 13 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art.86 ust.5 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacje z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego

Treść Informacji z otwarcia ofert – pismo z dnia 28 września 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 28 września 2018 r. Krystyna Stanek

 

4. ZESTAWIENIE  OFERT

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, po dokonaniu poprawy w trybie art.87 ust.2 pkt 2 oczywistej omyłki rachunkowej 

Treść Zestawienia ofert dnia 1 października 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 1 października 2018 r. Krystyna Stanek

 

5. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 października znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018  znajduje się poniżej w załącznikach

Dodała w dniu 11 października Anna Michałczak

 

6. ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego pn. Bieżąca konserwacja nawierzchni na sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego  udzielił zamówienia.

Treść Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dnia 18 października 2018 r. znajduje się poniżej, w załącznikach.

Dodała w dniu 18 października 2018 r. Krystyna Stanek

Pliki do pobrania

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.10.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Informację zmienił
Krystyna Stanek
Data ostatniej zmiany
18.10.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13 września 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z dnia 13 września 2018 r. znak: PZD-ZP-IU.26.6.12.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 – Przedmiar robót wraz z wersją edytowalną
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (dokument składany wraz z ofertą do upływu terminu składania ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji z otwarcia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 9 – Wykaz wykonanych robót budowlanych (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 10 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 11 – Oświadczenie dot. braku wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z opłatami (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Załącznik nr 12 – Oświadczenie dot. braku orzeczenia o zakazie ubiegania się o zamówienia publiczne (dokument składany na wezwanie Zamawiającego, po upływie terminu składnia ofert)
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
13.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
13.09.2018
Nazwa pliku
Informacja z otwarcia ofert – pismo z dnia 28 września 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
28.09.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
28.09.2018
Nazwa pliku
Zestawienie ofert dnia 1 października 2018 r. znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
1.10.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
1.10.2018
Nazwa pliku
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11 października znak PZD-ZP-U.26.6.12.2018
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
11.10.2018
Informację opublikował
Anna Michałczak
Data publikacji
11.10.2018
Nazwa pliku
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 18 października 2018 r.
Podmiot publikujący
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krystyna Stanek
Data wytworzenia
18.10.2018
Informację opublikował
Krystyna Stanek
Data publikacji
18.10.2018