PRZETARG NIEOGRANICZONY: ZA.272.33.2020 - USŁUGI- Sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Nowotarskiego. | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

PRZETARG NIEOGRANICZONY: ZA.272.33.2020 - USŁUGI- Sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Nowotarskiego.

status: zamknięte

 

Ogłoszenie nr 584918-N-2020 z dnia 2020-09-14 r.
Zarząd Powiatu Nowotarskiego: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Nowotarskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowotarskiego, krajowy numer identyfikacyjny 49189333900000, ul. Bolesława Wstydliwego  14 , 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 26 61 300, , e-mail przetarg@nowotarski.pl, , faks 18 26 61 344.
Adres strony internetowej (URL): www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.nowotarski.pl/bip/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.nowotarski.pl/bip/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie dokumentacji geodezyjno- prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Nowotarskiego.
Numer referencyjny: ZA.272.33.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Nowotarskiego w trybie art. 60 i 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. W zakresie zadania mieści się: - ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej według stanu na 31.12.1998r. (dla działek ewidencyjnych wskazanych przez zamawiającego, zajętych pod pas dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego) wraz ze sporządzeniem w terenie stosownego protokołu oraz naniesieniem ustalonych granic tego pasa na mapę do celów prawnych tj. mapę sytuacyjną w skali 1:500, na której naniesione zostaną dodatkowo istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia i granice działek sąsiednich, a także klauzula potwierdzająca ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej według stanu na 31.12.1998, - sporządzenie opinii geodezyjnej stwierdzającej zajętość przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części pod pas drogowy, - badanie ksiąg wieczystych według stanu na 31.12.1998 r. i na datę badania księgi wieczystej /w razie konieczności sporządzenie wykazu zmian gruntowych, - przypadku ustalenia zajętości części działki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej według stanu na 31.12.1998 r., sporządzenie projektu podziału tj. mapy jednostkowej z wykazem zmian gruntowych i fragmentem mapy sytuacyjnej z naniesionymi elementami pasa drogowego i granicami podziału, a następnie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia tego operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Na mapie podziału powinna zostać umieszczona uwaga, że granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną wg stanu na dzień 31 grudnia 1998 roku. Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno - prawna winna być wykonana zgodnie przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych i hipoteki oraz dołączonymi „Warunkami technicznymi wykonania prac geodezyjnych”, w tym powinna zawierać załączniki wymienione we wspomnianych „Warunkach technicznych wykonania prac geodezyjnych”. Na prace będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej/geodezyjno-prawnej. 2.Szacunkowa ilość działek do zlecenia to ok. 120 szt. *Uwaga! : Wielkości odnoszące się do zamówienia (ilość działek) mają charakter orientacyjny i Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego zakresu umowy tj. do nieudzielenia zamówienia w tych wielkościach, a Wykonawcy nie służy prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zamawiający ostatecznie ustali ilość opracowań oraz dokona stosownej korekty załącznika nr 1 do umowy tj. „Szczegółowa lista-wykaz działek” po : poznaniu ostatecznej ceny jednostkowej brutto dotyczycącej opracowania geodezyjnego dla jednej działki ewidencyjnej, dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonaniu obliczenia iloczynu ceny jednostkowej i ilości opracowań, dokonaniu odpowiedniej korekty § 1 ust. 5 umowy. Załącznik nr 1 do umowy tj. „Szczegółowa lista-wykaz działek” może nie ulec zmianie po dokonaniu w/w czynności przez Zamawiającego, jeżeli ostateczna wartość wynagrodzenia nie przekroczy 70 000,00 zł.

II.5) Główny kod CPV: 71355000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71354000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy w Wykonawców składających ofertę wspólną; Chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. 2) Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty; 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 3) Inne dokumenty wskazane w siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena jednostkowa brutto dotycząca opracowania geodezyjnego dla jednej działki ewidencyjnej    60,00
Wydłużenie okresu gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia    40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy - możliwość zmniejszenia zakresu prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia w uzasadnionych przypadkach; - możliwość zmiany zakresu prac ( np. korekty załącznika nr 1 do umowy pn. „Szczegółowa lista-wykaz działek” będącej następstwem nieprzewidzianej sytuacji powstałej na skutek prac w terenie lub innych okoliczności mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do siwz. 2. Zamawiający nie stosuje zagadnień, o których mowa w art. 41 ust. 12-14 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 22.09.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ, godz. 11:30. Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii koronawirusa COVID-19, czynności związane z otwarciem ofert, określone w art. 86 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych będą odbywały się za pomocą przeprowadzenia transmisji online. Transmisja online będzie dostępna pod linkiem: https://meet.nowotarski.pl/start/bsi-zh9-6qn Link będzie aktywny na 10 minut przed otwarciem ofert. Przy dołączaniu prosimy o podawanie nazwy podmiotu jaki Państwo reprezentują.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Nazwa pliku
SIWZ wraz z załącznikami
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 4 do SIWZ- Projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
14.09.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 1 do projektu umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
14.09.2020
Nazwa pliku
załącznik nr 2 do projektu umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Informację zmienił
Marta Rajca
Data ostatniej zmiany
14.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 5 do SIWZ- Warunki techniczne wykonywania prac geodezyjnych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Nazwa pliku
Załącznik nr 1 do Warunków technicznych wykonywania prac geodezyjnych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
14.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
14.09.2020
Nazwa pliku
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 22.09.2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
22.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
22.09.2020
Nazwa pliku
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 29.09.2020
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
29.09.2020
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
29.09.2020