Pisemny I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek ewid. nr nr: 5080/1, 5080/2 obręb Podwilk | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Pisemny I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek ewid. nr nr: 5080/1, 5080/2 obręb Podwilk

status: zamknięte

OGŁOSZENIE

STAROSTY   NOWOTARSKIEGO

Nr. GN.6840.5.2018.KK  z dnia 26 lipca 2019r.

 

STAROSTA  NOWOTARSKI

 

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 – z późn. zm. ) ogłasza pisemny pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa oznaczonej jako: działki ewid. nr nr: 5080/1, 5080/2 obręb Podwilk, jedn. ewid. Jabłonka, obj. NS1T/00041888/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Nowym Targu, Wydział V Ksiąg Wieczystych ( działy III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów – obciążeń )  o pow. łącznej 0,0611 ha.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie stanowi zabezpieczenia dla zobowiązań Skarbu Państwa.               

Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w strefie pośredniej miejscowości Podwilk, w jej północnej części, ok. 10 km od Jabłonki. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. Kształt nieruchomości zbliżony jest do wydłużonego prostokąta. Brak wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – istnieje możliwość ich przyłączenia.

1.Przeznaczenie ww. nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Wg. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XV/143/2004 Rady Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk ( z późn. zm. ) działki ewid. nr nr: 5080/1, 5080/2 położone są w terenie o symbolu: MU – tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usług.

2.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ( netto ): 30.000,00 zł ( słownie: trzydzieści  tysięcy złotych )

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującą stawką.  

3.Termin i udział w przetargu:

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,  ( pokój 3.07, II piętro – sala obrad zarządu )  11 września 2019r. - o godz. 10 – tej.

W przetargach mogą brać udział osoby, które w wymaganym terminie wpłacą wadium oraz złożą w zamkniętej kopercie pisemną ofertę.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

Oferty muszą być czytelne i nie mogą budzić wątpliwości co do ich treści.

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 września 2019r. do godziny 14-tej w Biurze Obsługi Klienta / Dziennik Podawczy ( parter ) Starostwa Powiatowego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14 w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „Pisemny I przetarg nieograniczony na sprzedaż działek ewid. nr nr: 5080/1, 5080/2 obręb Podwilk – nie otwierać przed dniem 11.09.2019r. godz. 10-ta.”

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę zwolnienia z tego obowiązku osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej    w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia   w związku z wojną rozpoczętą w 1939r.

Przetarg może się odbyć choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone    w ogłoszeniu o przetargu.

Pisemny przetarg nieograniczony składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów, podczas której przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość oraz skutkach uchylenia się od zawarcia umowy i prawie zamknięcia przetargu. Komisja przetargowa podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody uiszczenia wadium lub podstawy zwolnienia z wpłaty wadium, dokonuje otwarcia kopert z ofertami, sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu oraz o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.                  

W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli oferty.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.

Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7-miu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarżyć do Wojewody Małopolskiego czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Nowotarskiego.

4.Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości: 6.000,00 zł ( słownie: sześć tysięcy złotych). Podaną wyżej wysokość wadium należy wpłacić w gotówce, w terminie do dnia 06.09.2019r. na konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, NRB 70154011152043605072950009  Bank Ochrony Środowiska Kraków, Oddział Operacyjny Nowy Targ, ul. Waksmundzka 30. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Starostwa Powiatowego w Nowym Targu podany powyżej. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacenie wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości.

W przypadku:

- osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego zaświadczenia (oryginał) o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
- podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego do dokonywania czynności na każdym etapie przetargu,
- małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości,
- osób prawnych, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do złożenia oświadczenia, że zapoznały się z warunkami, pisemnego pierwszego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Podwilku oznaczonej jako działki ewid. nr nr: 5080/1, 5080/2 oraz ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu przetargu i nie wnoszą z tego tytułu oraz    z tytułu ewentualnych wad ukrytych przedmiotu przetargu – żadnych zastrzeżeń.

Z przyczyn uzasadnionych Starosta Nowotarski zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  w każdym czasie, prawo zamknięcia przetargu bez wyboru oferty oraz prawo do zmiany warunków przetargu, zmiany treści ogłoszenia o przetargu, informując o powyższym w formie prawem przewidzianej.

Skarb Państwa nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic przedmiotowych działek ewidencyjnych na gruncie.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tj. Dz. U.    z 2017r., poz. 2278 – z późn. zm. ). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.       

W przetargach mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 08 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017r., poz. 2097 – z późn. zm. ). Zgodnie z przepisami ww. ustawy – osobom posiadającym uprawnienia zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nie obejmująca podatku VAT. Osoby te zwalnia się z obowiązku wpłacenia wadium, jeżeli złożą pisemne zobowiązanie wpłacenia kwoty równej wysokości wadium, ustalonego dla uczestników przetargu, w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży. Ww. osoby, zamiast dowodu wpłaty wadium przedstawiają staroście oryginał zaświadczenia lub decyzji stwierdzającej posiadanie uprawnień zaopatrzony w adnotację wojewody o ujawnieniu w rejestrze wojewódzkim wybranej formy realizacji prawa do rekompensaty.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) i związku z powyższym przedstawiamy następującą informację:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Targu reprezentowane przez Starostę Nowotarskiego z siedzibą w Nowym Targu,
  przy ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ.
 2. Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pocztą elektroniczną: iod@nowotarski.pl.lub listownie pocztą tradycyjną.
 3. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ściśle związana z charakterem prowadzonej działalności w interesie publicznym lub w ramach sprawowanej władzy publicznej powierzonej administratorowi - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego i wynikającego z przepisów prawa.
 4. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - w celu realizacji zadań w tym: przeprowadzenia procedury przetargowej na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.
 5. Starostwo Powiatowe co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym.  
 6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 8. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Nowym Targu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ww. przepisów regulujących zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i jest niezbędne do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Akt notarialny:

Zawarcie umowy sprzedaży, z osobą ustaloną w przetargu jako nabywca, nastąpi po uzyskaniu zgody wojewody ( art. 23 ust.1 pkt. 7 powołanej na wstępie ustawy ) oraz po wpłaceniu zaoferowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na wskazane w zawiadomieniu konto Starostwa Powiatowego w Nowym Targu. Nabywca obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym notarialnych i sądowych oraz należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargów można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 – pokój nr 1.26 lub pod nr tel. (18)  26-10-784.

Poniżej znajdują się warunki przetargu (plik do pobrania):

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
6.08.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
6.08.2019
Nazwa pliku
Warunki przetargu
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
6.08.2019