Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu osobowego

status: zamknięte

ORA-271-3/2023

 

Ogłoszenie o przetargu publicznym

 

Działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998 i 1617) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu ogłasza przetarg publiczny, przedmiotem którego jest sprzedaż samochodu osobowego marki:

Fiat Albea

nr rej. KNT 5H39

 1. Sprzedający:

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

 

 1. Przedmiot sprzedaży:
 1. Fiat Albea nr rej. KNT 5H39, rok produkcji: 2006, silnik benzynowy o pojemności 1368 cm ³, badania techniczne ważne do 20.02.2024 r.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, w terminie 10-14 lipca 2023 roku  w godzinach 8-14 (po telefonicznym uzgodnieniu godziny).

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Wiesław Michalczewski, kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu,    tel. 504 013 092.

 

 1.  Warunki udziału w przetargu oraz wadium:
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest:
 1. złożenie oferty. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia;
 2. wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.

 

Lp.

Nazwa

Cena wywoławcza

Wadium

1

Fiat Albea

2800,00 zł

280,00 zł

 

w terminie do dnia 20 lipca 2023 r. do godz. 14:00, przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA numer    25 8791 0009 0000 0004 5131 0003 (tytułem: ,,wadium – Fiat Albea”).

 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygra przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Sposób złożenia i wybór oferty:
 1. Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy  w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14, 34-400 Nowy Targ, pokój nr 2 (I piętro) w zaklejonej kopercie do dnia 20 lipca 2023 r. do godz. 1400 lub drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oferta musi być opatrzona dopiskiem: „Oferta – Fiat Albea”. Za termin złożenia uważa się fizyczną obecność oferty w ww. miejscu składania ofert.
 3. W dniu 21 lipca 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej (pokój nr 4, I piętro), komisja przetargowa:
 1. stwierdzi prawidłowość ogłoszenia przetargu publicznego;
 2. ustali liczbę zgłoszonych ofert, sprawdzi wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie i formie oraz dokona oceny ofert;
 3. wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
 1. Oferta jest wiążąca do dnia 21 lipca 2023 roku.
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera danych i dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 do ogłoszenia – wzór formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 1. Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.
 2. Przetarg może się odbyć, jeżeli zostanie złożona co najmniej jedna oferta.
 3. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, komisja przetargowa postanowi o kontynuowaniu przetargu publicznego w formie aukcji między tymi oferentami.
 4. W przypadku aukcji, komisja przetargowa zawiadomi oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 5. Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana, zostanie wskazane miejsce
  i termin podpisania umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

 1. Inne:
 1. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

 

 1. Zastrzeżenia:

Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
6.07.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
6.07.2023
Informację zmienił
Krzysztof Chrobak
Data ostatniej zmiany
6.07.2023
Nazwa pliku
Ogłoszenie o przetargu publicznym
Podmiot publikujący
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Chrobak
Data wytworzenia
6.07.2023
Informację opublikował
Krzysztof Chrobak
Data publikacji
6.07.2023