DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu" | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

DPS „Smrek” Zaskale: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego - „Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu"

status: zamknięte

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp dla zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości 30 000 euro, Dom Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu, ul. K.K. Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, w celu „Rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert wykonania zamówienia obejmującego:

„Dostawy pieczywa dla Domu Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu".

Zamawiający:

Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu,
ul. Kardynała Karola Wojtyły 136
34-424 Szaflary

Przedmiot zamówienia:

Dostawy pieczywa

Termin wykonania zamówienia:

od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zakres zamówienia:

Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr1)

Informacje dotyczące specyfikacji zamówienia:

Zgodnie z załącznikiem nr 1A

Termin składania ofert:

09 czerwca 2017 r. do godziny 14:00

Miejsce składnia ofert:

DPS „Smrek” Zaskale, ul. Kardynała Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary- sekretariat

Warunki oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) prawidłowo wypełniony i podpisany kwestionariusz ofertowy (załącznik nr 1)
2) parafowany wzór umowy (załącznik nr 2)
3) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez niego warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zamówienia

Dorota Sularz, tel. 18 266 12 60,

e-mail: dpssmrek@nowotarski.pl

Kryterium oceny ofert :

Cena 100%

Metka

Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Dorota Sularz
Data wytworzenia
2.06.2017
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
2.06.2017
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
2.06.2017
Nazwa pliku
Wzór umowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Dorota Sularz
Data wytworzenia
2.06.2017
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
2.06.2017
Nazwa pliku
Specyfikacja
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Dorota Sularz
Data wytworzenia
2.06.2017
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
2.06.2017
Nazwa pliku
Formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Dom Pomocy Społecznej "Smrek" w Zaskalu
Informację wytworzył
Dorota Sularz
Data wytworzenia
2.06.2017
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
2.06.2017