DOTYCZY WYBORU OPERATORA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO | Przetargi

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

DOTYCZY WYBORU OPERATORA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

status: zamknięte

 

 

 

Nowy Targ, 23-09-2019 r.

Nasz znak: KT.7140.11.2.2019

 

 

 

 

DOTYCZY WYBORU OPERATORA NA ŚWIADCZENIE USŁUGI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Zapytanie ofertowe pozaustawowe na podst. art. 4 Ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1528), którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 

Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu dokonania wyboru operatora na świadczenie usługi publicznego transportu drogowego zaprasza do składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego
w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach linii komunikacyjnej Szczawnica – Krościenko nad Dunajcem – Tylmanowa – Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna – Knurów – Szlembark – Knurów – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ, określonej w rozdziale 8 pkt 8.1 Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego, uchwalonego mocą Uchwały Nr 145/XX/2016 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4254), zaktualizowanego mocą Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 23 lutego 2017 r. o aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Nowotarskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 1737).

Przedmiotem zamówienia jest koncesja na wykonanie usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Nowotarskiego, w wielkości pracy eksploatacyjnej wynoszącej 38 502 wozokilometry,
w ramach linii komunikacyjnej określonej w punkcie 1.1, w przebiegu obejmującym miejscowości Tylmanowa – Ochotnica Dolna – Ochotnica Górna – Knurów – Harklowa – Łopuszna – Ostrowsko – Waksmund – Nowy Targ.

Szczegółowe warunki wykonania usługi określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)/Opis przedmiotu zamówienia, stanowiąca załącznik do niniejszego zapytania.

Termin wykonania zamówienia: 01.10.2019 r. – 31.12.2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktów: Iwona Waksmundzka, Jolanta Mrugała, Ewa Rusnaczyk, Marta Rajca tel. (018) 26 61 340, Filip Stachowiec tel. 18 26 13 814.

Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 26.09.2019 r. do godz. 1000:

1. Pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Nowym Targu przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w sekretariacie pokój 3.09, lub

2. Faksem na numer 018 26 61 344, lub

3. Drogą elektroniczną na adres: przetarg@nowotarski.pl

W przypadku składania ofert opisanego w:

1. pkt. 5.1. zapakowaną w kopertę ofertę (formularz oferty) należy oznaczyć w następujący sposób:
Oferta cenowa - usługa publicznego transportu zbiorowego.

2. pkt. 5.2 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

3. pkt. 5.3 należy przesłać wypełniony druk formularza oferty

Kryteria oceny ofert: określone zostały w punktach 9 i 10 SIWZ/Opis przedmiotu zamówienia

Cena brutto – 55%

Wyposażenie autobusów w sprawną klimatyzację – 30%

Średnia wieku taboru w momencie rozpoczęcia wykonywania usługi – 15%

Załączniki:

- załącznik nr 1 - formularz ofertowy

- załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /Opis przedmiotu zamówienia

- załącznik nr 3 - projekt umowy wraz z załącznikami

 

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 2 - SIWZ / Opis przedmiotu zamówienia
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 3 - projekt umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załacznik nr 1 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 2 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 3 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 4 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 5 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 6 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 7 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 8 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
załącznik nr 9 do umowy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
23.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
23.09.2019
Nazwa pliku
Informacja o wyborze oferty
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Marta Rajca
Data wytworzenia
27.09.2019
Informację opublikował
Marta Rajca
Data publikacji
27.09.2019