Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych

status: zamkniete
Dyrektor Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu
im. St. Staszica
ul. Wojska Polskiego 9
34-400 Nowy Targ

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ELEKTRYCZNYCH

1. Liczba lub wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nauczyciel przedmiotów teoretycznych i praktycznych

5. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV ),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Informacje dodatkowe:

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony, tj. obejmuje rok szkolny 2013/2014

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu im. St. Staszica ul. Wojska Polskiego 9 34-400 Nowy Targ w terminie 7 października 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu im. St. Staszica ul. Wojska Polskiego 9 34-400 Nowy Targ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu im. St. Staszica ul. Wojska Polskiego 9 34-400 Nowy Targ zostaną dołączone do jego akt osobowych. Kandydaci, których oferty zostały odrzucone będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Metka

Podmiot publikujący
Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu
Informację wytworzył
Ryszard Gruszka
Data wytworzenia
1.10.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
1.10.2013
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
10.10.2013