Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

status: zamkniete

ZARZĄD POWIATU NOWOTARSKIEGO

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, kierunek budownictwo,
 2. Co najmniej 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla przedmiotowego stanowiska,
 3. Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,  Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. Znajomość przepisów rozporządzeń wykonawczych do zakresu określonego w pkt. 3,
 5. Znajomość  zagadnień z zakresu planowania i realizacji procesów inwestycyjnych, znajomość procedur pozyskiwania środków pozabudżetowych,
 6. Obywatelstwo polskie,
 7. Prawo jazdy kategorii B,
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 9. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 11. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,
 2. Umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 3. Zdolności organizacyjne,
 4. Komunikatywność,
 5. Dyspozycyjność,
 6. Odporność na stres,
 7. Odpowiedzialność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. Wykonywanie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu w zakresie zarządcy dróg powiatowych oraz organu zarządzającego ruchem na drogach  powiatowych i gminnych.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, wymaga częstych kontaktów i spotkań poza siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg .

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek  jest wyposażony w podjazd,  co umożliwia wjazd do budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 8. Kopia prawa jazdy kat. B lub oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem  równorzędnych do kat. B.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14  lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu”, w  terminie  do  dnia 23 marca 2018 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj.  Dz. U.  z  2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej  w  budynku  Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
7.03.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
7.03.2018
Informację zmienił
Kamil Kowalczyk
Data ostatniej zmiany
10.04.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber, Władysław Tylka, Bogusław Waksmundzki, Franciszek Sojka, Leszek Świder
Data wytworzenia
10.04.2018
Informację opublikował
Kamil Kowalczyk
Data publikacji
10.04.2018