Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu

status: zamkniete

ZARZĄD  POWIATU  NOWOTARSKIEGO

OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W NOWYM TARGU

PLAC KRASIŃSKIEGO 1, 34-400  NOWY TARG

 

I.  Organ prowadzący zespół szkół:

Powiat Nowotarski.

 

II. Nazwa i adres zespołu szkół, którego dotyczy konkurs:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ.

 

III. Wskazanie wymagań wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz.1597 z późn.zm.).

1.  Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu,  może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w  sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub   pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:  
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub (sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 269/VI/2021 z dnia 22.06.2021r. stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia)
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia   1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 poz.2215), a w przypadku  nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo   skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.289);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U.
  z 2019r. poz.1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny ;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1  pkt. 2,5,6,8,10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

 

3.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
  i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj.Dz.U. z 2019r.poz. 263);

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania
co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587 z późn.zm.):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu;

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r.
o języku polskim (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca;

7)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia  zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (tj. Dz. U. z 2021r.  poz.289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2020r. poz.2141) w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 poz.2215 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020r. poz.85)  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

V.  Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w części IV pkt 4,5,6,7,12,13 niniejszego ogłoszenia.

VI.  Termin i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu,
  ul. Bolesława Wstydliwego 14,  34-400 Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego IIIp. pok.4.35) w terminie do dnia 23 czerwca 2021 roku, w dniach i godzinach pracy  tj. od poniedziałku do piątku, od godziny  7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym do korespondencji,
  i dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu” lub wysłać na adres: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,  34-400 Nowy Targ.
 2. W konkursie dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zamieszczeniu w ofercie elektronicznych kopii dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na adres: /PCO_StarostwoNT/skrytka
 3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod adres określony w ust. 1.
 4. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.
 5. W przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną komisja konkursowa ma prawo żądać od kandydata przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata.

 

VII.  Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania.

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów niniejszego konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.910 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce.

3. Zakres podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu. Odmowa ich wskazania uniemożliwi Państwu zgodny z przepisami prawa udział w tym procesie.

4. Osobie biorącej udział w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty tylko i wyłącznie upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. komisja konkursowa i organ prowadzący szkołę.  Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego,  po zakończeniu postępowania konkursowego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zostanie opublikowana uchwała Zarządu Powiatu Nowotarskiego o zatwierdzeniu konkursu lub o unieważnieniu konkursu oraz uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procedury konkursowej, o której mowa w ust.3, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią archiwalną B-25.

7. Dane osobowe kandydatów na stanowisko Dyrektora  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zofia Korczyk
Data wytworzenia
2.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.06.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
22.09.2021
Nazwa pliku
Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Zofia Korczyk
Data wytworzenia
2.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
2.06.2021
Nazwa pliku
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - Uchwała nr 269/VI/2021 z dnia 22.06.2021r.
Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.06.2021