Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Zarząd Powiatu Nowotarskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu

termin składania dokumentów: 26.04.2021
status: rozpatrywane

ZARZĄD  POWIATU  NOWOTARSKIEGO

OGŁASZA KONKURS  NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W NOWYM TARGU

PLAC KRASIŃSKIEGO 1, 34-400  NOWY TARG

 

I.  Organ prowadzący zespół szkół:

Powiat Nowotarski.

II. Nazwa i adres zespołu szkół, którego dotyczy konkurs:

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu, Plac Krasińskiego 1, 34-400 Nowy Targ.

III. Wskazanie wymagań wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 poz.1597 z późn.zm.).

1.  Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu,  może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w  sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub   pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:  
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust.11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
  z dnia 26 stycznia   1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 poz.2215),  a w przypadku  nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia  20 lipca 2018r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 85), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia  27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017r. poz. 2183), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo   skarbowe;
 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.  o  odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.289);
 7. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz.U.
  z 2019r. poz.1480), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2.   Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny ;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w ust. 1  pkt. 2,5,6,8,10 i 11 niniejszego ogłoszenia.

3  Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu może zajmować również:

 1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tj.Dz.U. z 2019r.poz. 263);

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587 z późn.zm.):

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z  koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu;

2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

–  stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

–  stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

–  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata :

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) poświadczony przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym  mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 1480), lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca;

7)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2021r.  poz.289);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz.U. z 2020r. poz.2141)  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,

12)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019 poz.2215 z późn.zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020r. poz.85)  - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

V.  Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w części IV pkt 4,5,6,7,12,13 niniejszego ogłoszenia.

VI.  Termin i sposób składania ofert.

 1. Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,  34-400 Nowy Targ (budynek Starostwa Powiatowego IIIp. pok.4.35) w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 roku, w dniach i godzinach pracy  tj. od poniedziałku do piątku, od godziny  7.00 do godziny 15.00, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym do korespondencji, i dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu” lub wysłać na adres: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14,  34-400 Nowy Targ.
 2. W konkursie dopuszcza się możliwość składania ofert w postaci elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zamieszczeniu w ofercie elektronicznych kopii dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty na adres: /PCO_StarostwoNT/skrytka
 3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod adres określony w ust. 1.
 4. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.
 5. W przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną komisja konkursowa ma prawo żądać od kandydata przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata.

 

VII.  Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Nowotarskiego.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania.

 

VIII. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy Targ. W przypadku pytań o swoje dane osobowe mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych do celów niniejszego konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO   w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.910 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017r. poz.1587 z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej lub publicznej placówce.

3. Zakres podania przez Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu. Odmowa ich wskazania uniemożliwi Państwu zgodny z przepisami prawa udział w tym procesie.

4. Osobie biorącej udział w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty tylko i wyłącznie upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. komisja konkursowa i organ prowadzący szkołę.  Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowotarskiego,  po zakończeniu postępowania konkursowego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zostanie opublikowana uchwała Zarządu Powiatu Nowotarskiego o zatwierdzeniu konkursu lub o unieważnieniu konkursu oraz uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procedury konkursowej, o której mowa w ust.3, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią archiwalną B-25.

7. Dane osobowe kandydatów na stanowisko Dyrektora  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany   i nie będą poddawane profilowaniu.

Metka

Podmiot publikujący
Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki - Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, Karol Skrzypiec - Urzędujący Członek Zarządu, Piotr Męderak- Członek Zarządu, Rafał Jandura - Członek Zarządu
Data wytworzenia
6.04.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
6.04.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
28.04.2021