Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora Ds. Zamówień Publicznych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora Ds. Zamówień Publicznych

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu : 1
2. Miejsce wykonywania pracy:
Nowy Targ
3. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
2) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
3) znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
4) obywatelstwo polskie,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
8) nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
1) preferowane kierunki wykształcenia: prawo, administracja,
2) roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
3) sumienność, rzetelność i samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) sporządzanie planu zamówień publicznych,
2) przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
3) przygotowywanie specyfiki istotnych warunków zamówienia publicznego,
4) przygotowywanie i publikacja ogłoszenia o zamówieniu publicznym,
5) badanie i ocena ofert,
6) przygotowywanie projektów umów w sprawie zamówienia publicznego,
7) realizacja zakupów,
8) przygotowywanie sprawozdań statystycznych,
9) wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:
1) Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze i nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.

2) Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:
1) życiorys ( CV ),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. zamówień publicznych”, w terminie do dnia 12 sierpnia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
1.08.2013
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
1.08.2013
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
9.09.2013
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
9.09.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
9.09.2013