Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. polityki społecznej i bezpieczeństwa | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. polityki społecznej i bezpieczeństwa

status: zamkniete

Ogłoszenie nr 5/2021

 

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Podinspektora ds. polityki społecznej i bezpieczeństwa 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
 2. Znajomość przepisów ustaw: o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o działalności leczniczej, wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, o pomocy społecznej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o rzeczach znalezionych, o likwidacji niepodjętych depozytów, o Karcie Polaka, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o samorządzie powiatowym, kodeks postepowania administracyjnego,
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Prawo o stowarzyszeniach, Prawo farmaceutyczne,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok,
 2. Sumienność, rzetelność, umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa zadań z zakresu nadzoru nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi usługi z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej, polityki społecznej, ochrony zdrowia, promocja zdrowia, programy polityki zdrowotnej,
 2. Wykonywanie zadań związanych z ustalaniem rozkładu pracy aptek w Powiecie Nowotarskim,
 3. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na sprowadzanie  zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa,
 4. Wykonywanie czynności wynikających z Ustawy o Karcie Polaka
 5. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,
 6. Prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych z ewidencji klubów sportowych,
 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego związanych
  z realizacją zadań Wydziału Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.

 

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  „Podinspektora ds. polityki społecznej i bezpieczeństwa”, w terminie do dnia 25 czerwca  2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres  10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w Nowym Targu
.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
11.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.06.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
22.07.2021
Nazwa pliku
1.1 Ogłoszenie naboru na stanowisko Podinspektora ds. polityki społecznej i bezpieczeństwa
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
11.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.06.2021
Nazwa pliku
1.2 Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
11.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.06.2021
Nazwa pliku
1.3 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
11.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.06.2021
Nazwa pliku
oswiadczenie-o-wyrazeniu-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych-podanych-dobrowolnie-z-wlasnej-inicjatywy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
11.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
11.06.2021
Nazwa pliku
Iinformacja o wynikach naboru na stanowisko "Podinspektora ds. polityki społecznej i bezpieczeństwa"
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.07.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.07.2021