STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. komunikacji i transportu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Podinspektora ds. komunikacji i transportu

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Podinspektora ds. komunikacji i transportu 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe co najmniej licencjackie,
 2. Znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami  oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok,
 2. Preferowane kierunki studiów: administracja, prawo, ekonomia,
 3. Sumienność, rzetelność, umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów,
 2. Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 3. Obsługa administracyjna Wydziału Komunikacji i Transportu.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.                       

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. Oświadczenia kandydata:

       - o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

       - o korzystaniu z pełni praw publicznych,

       - że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).
 7. Potwierdzone podpisem zapoznanie się z informacją administratora (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

 

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko    „Podinspektora ds. komunikacji i transportu”, w terminie  do dnia 27 grudnia 2018r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),  informacja  o  wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
17.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.12.2018
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
7.01.2019
Nazwa pliku
Informacja Administratora
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
17.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.12.2018
Nazwa pliku
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
17.12.2018
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.12.2018
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. komunikacji i transportu.
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała
Data wytworzenia
7.01.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
7.01.2019