Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. Komunikacji i Transportu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. Komunikacji i Transportu

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu: 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe - preferowany profil administracyjny

b. Co najmniej dwuletni staż pracy - preferowany w administracji publicznej

c. Umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych
i kalkulacyjnych oraz urządzeń peryferyjnych typu skaner, itp.

c. Obywatelstwo polskie

d. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

e. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

g. Nieposzlakowana opinia

4. Wymagania dodatkowe:

a. Znajomość przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

1. Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami w tym:

a. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

b. wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,

c. przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmian danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdami lub o jego utracie,

d. wzywanie kierujących pojazdami do poddania się badaniom lekarskim w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

e. wzywanie kierujących pojazdami w razie uzasadnionych zastrzeżeń do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji,

f. zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

g. cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

2. Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów,

3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys ( CV)

b. List motywacyjny

c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

e. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

g. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów

h. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy


9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. komunikacji i transportu", w terminie do dnia 31 lipca 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 )."

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
20.07.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
20.07.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
1.08.2013
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski
Data wytworzenia
14.08.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
14.08.2012