Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. inwestycji

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

  Podinspektora ds. inwestycji 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe inżynierskie,
 2. Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym,
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok,
 2. Preferowane kierunki studiów:  budownictwo, architektura
 3. Sumienność, rzetelność, umiejętność dobrej organizacji pracy.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  Przygotowywanie i udział w przeglądach gwarancyjnych budynków oraz dopilnowanie właściwego i terminowego usuwania usterek,
 2. Współudział w odbiorach technicznych budynków i odbiorach robót nie kubaturowych,
 3. Przekazywanie wykonanych robót w obiektach przyszłym użytkownikom (sporządzanie protokołów przekazania),
 4. Przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań inwestycyjnych,
 5. Przygotowywanie dokumentacji wymaganej do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie w biurze, wymaga również wyjazdu w teren (miejsce realizacji inwestycji).

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  „Podinspektora ds. inwestycji”, w terminie do dnia 28 lutego 2020r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14
w Nowym Targu.

 

Pliki do pobrania:

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
17.02.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.02.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
9.03.2020
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
6.03.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
9.03.2020
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
9.03.2020
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
17.02.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.02.2020
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie z własnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
17.02.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.02.2020
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Joanna Kijak Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
17.02.2020
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
17.02.2020