Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora ds. geodezji, katastru i kartografii | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektora ds. geodezji, katastru i kartografii

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektora ds. geodezji, katastru i kartografii 

 

 

1. Liczba lub wymiar etatu: 1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe,
 2. Znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 3. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowane kierunki studiów: geodezja i kartografia,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok,
 3. Asertywność, odpowiedzialność, sumienność, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych,
 2. Wydawanie informacji i zaświadczeń z bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków,
 3. Wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
 4. Wydawanie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 5. Wydawanie licencji określającej możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów,
 6. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys ( CV ),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. geodezji, katastru i kartografii”, w terminie do dnia  21 czerwca 2019r.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
10.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.07.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
18.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
19.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.07.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
10.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.06.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
10.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
10.06.2019