Starostwo powiatowe w nowym targu Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Archiwum | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo powiatowe w nowym targu Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. Archiwum

status: zamkniete

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe ze specjalnością archiwistyka lub wyższe i kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki,
 • Znajomość przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Znajomość zasad postępowania z dokumentacją elektroniczną i jej archiwizacji,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych i kalkulacyjnych,
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 • Roczny staż pracy w archiwum,
 • Sumienność, rzetelność i samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 2. Przygotowywanie zarządzeń i dokumentacji dotyczących spraw związanych z prowadzeniem archiwum,
 3. Przyjmowanie dokumentacji do archiwum,
 4. Porządkowanie, przechowywanie i zabezpieczenie zgromadzonej dokumentacji,
 5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 6. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
 7. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 8. Przekazywanie materiałów do Archiwum Państwowego,
 9. Sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum zakładowego,
 10. Pełnienie funkcji koordynatora czynności kancelaryjnych,
 11. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

 • 1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca odbywa się w biurze i w pomieszczeniu archiwum. Nie wymaga częstych kontaktów i spotkań poza Starostwem.
 • 2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
  Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz związane z umieszczaniem dokumentacji archiwalnej na wysokich regałach.
  Praca wymaga przemieszczania się z uwagi na lokalizację archiwum zakładowego poza siedzibą Starostwa
  Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

7. Informacje dodatkowe: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys ( CV ),
 • List motywacyjny,
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających odbycie kursów,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora ds. archiwum”,w terminie do dnia 8 lipca 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
21.06.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
21.06.2013
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
23.07.2013
Nazwa pliku
Informacja o wyniku naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
23.07.2013
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
23.07.2013