Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej  | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej 

status: zamkniete

 

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

   Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej 

 

1. Liczba lub wymiar etatu:  1

2. Miejsce wykonywania pracy:  Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie zawodowe,
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy,
 3. Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, o samorządzie powiatowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, 
 4. Znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów edycyjnych  i kalkulacyjnych,
 5. Obywatelstwo polskie,
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek wykształcenia: technikum budowlane,
 2. Preferowany staż pracy co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z realizacją usług w zakresie administracji budowlano-architektonicznej,
 3. Asertywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa kancelaryjna komórki (sekretariat Wydziału),
 2. Przyjmowanie stron,
 3. Rejestracja i wydawanie dzienników budowy,
 4. Przygotowanie budżetów cząstkowych przez komórki organizacyjne,
 5. Dokonywanie wydatków zgodnie z instrukcją obiegu dokumentacji finansowo-księgowej,
 6. Prowadzenie magazynu akt Wydziału,
 7. Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji na realizację inwestycji drogowych (ZRID) dla potrzeb Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 8. Prowadzenie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji oraz zgłoszeń z projektem w aplikacji RWDZ,
 9. Udostępnianie informacji publicznej w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawach z zakresu Prawa budowlanego,
 10. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań statystycznych,
 11. Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań dla innych instytucji zewnętrznych,
 12. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi lub wniosku,
 13. Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego,
 14. Udział w naradach i spotkaniach wewnętrznych na szczeblu komórek organizacyjnych,
 15. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

 

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze, nie wymaga częstych kontaktów  i  spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń.

 

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
  1. o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko  „Podinspektora ds. administracji budowlano-architektonicznej”, w  terminie do dnia  7 czerwca  2021r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

W przypadku niespełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, dokumenty aplikacyjne zostaną zwrócone po ich weryfikacji.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i wyboru na stanowisko określone w ogłoszeniu  o naborze, dokumenty aplikacyjne (po przedłożeniu do wglądu ich oryginałów), zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez cały okres zatrudnienia oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W przypadku spełnienia wymagań formalnych i znalezienia się w gronie pozostałych 4 najlepszych niewybranych kandydatów, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wybraną na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze, na wypadek zaistnienia konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska, po tym czasie dokumenty zostaną zwrócone.

Dokumenty kandydatów, którzy nie znaleźli się w gronie pięciu najlepszych, zostaną im zwrócone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1282), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

 

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.05.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.05.2021
Informację zmienił
Magdalena Węgrzyn
Data ostatniej zmiany
22.06.2021
Nazwa pliku
Wyniki naboru na stanowisko "Podinspektora ds. administracji budowlano - architektonicznej"
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Nowotarski
Data wytworzenia
22.06.2021
Informację opublikował
Magdalena Węgrzyn
Data publikacji
22.06.2021
Nazwa pliku
Ogłoszenie naboru na stanowisko Podinspektora ds. administracji budowlano - architektonicznej
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber - Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
26.05.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.05.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
26.05.2021
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
26.05.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.05.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
26.05.2021
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
26.05.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.05.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
26.05.2021
Nazwa pliku
Druk Oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie z wlasnej inicjatywy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Robert Bełtowski - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data wytworzenia
26.05.2021
Informację opublikował
Joanna Kaleta
Data publikacji
26.05.2021
Informację zmienił
Joanna Kaleta
Data ostatniej zmiany
26.05.2021