Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszego referenta ds. systemów informatycznych | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Młodszego referenta ds. systemów informatycznych

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Młodszego referenta ds. systemów informatycznych

 

1. Liczba lub wymiar etatu: 2

2. Miejsce wykonywania pracy: Powiat Nowotarski

3. Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie co najmniej średnie zawodowe informatyczne,
 2. Doświadczenie: min. 1 rok na stanowisku związanym z obsługą informatyczną,
 3. Obywatelstwo polskie,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

 1. Preferowany kierunek szkoły:  technikum informatyczne,
 2. Rzetelność, sumienność, kreatywność.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Utrzymanie i obsługa techniczna infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych powiatu,
 2. Administrowanie sieciami komputerowymi jednostek organizacyjnych powiatu,
 3. Serwis sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 4. Obsługa techniczna stosowanych oprogramowań w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 5. Projektowanie oraz tworzenie stron Internetowych na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu, a także zarządzanie treścią
 6. Konfiguracja oraz nadzór nad systemem kopii bezpieczeństwa pracującym w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 7. Diagnozowanie oraz usuwanie awarii drukarek.

6. Warunki pracy:

    1)  Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się głównie poza budynkiem Starostwa, w jednostkach organizacyjnych powiatu, wymaga częstego przemieszczania się i spotkań poza Starostwem.

    2)  Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek Starostwa jest wyposażony w podjazd i windę co umożliwia wjazd oraz przemieszczanie się po budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywania obliczeń oraz niezbędne narzędzia administracyjne do budowania, zarządzania sieciami informatycznymi.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 6. Oświadczenia kandydata:
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku, gdy kandydat przekazuje dobrowolnie, z własnej inicjatywy dane stanowiące szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do składanej dokumentacji aplikacyjnej powinien dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie w procesie naboru (druk do pobrania pod ogłoszeniem).

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Młodszego referenta ds. systemów informatycznych”, w  terminie do dnia 5 lipca 2019r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt  osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.), informacja o wyniku  naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz  umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bolesława Wstydliwego 14 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
24.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.07.2019
Nazwa pliku
WYNIKI NABORU
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego
Data wytworzenia
18.07.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
19.07.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
19.07.2019
Nazwa pliku
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
24.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
24.06.2019
Nazwa pliku
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
24.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
24.06.2019
Nazwa pliku
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Aneta Domagała Wydział Organizacyjny
Data wytworzenia
24.06.2019
Informację opublikował
Agata Śmiałkowska
Data publikacji
24.06.2019
Informację zmienił
Agata Śmiałkowska
Data ostatniej zmiany
24.06.2019