Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. rozwoju i promocji | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. rozwoju i promocji

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektora ds. rozwoju i promocji

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy:
Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe,
b. Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej roczne na stanowisku wymagającym samodzielności, kreatywnego myślenia i częstych kontaktów z ludźmi,
c. Znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym,
d. Znajomość obsługi komputera,
e. Obywatelstwo polskie,
f. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
i. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu powiatowego
b. Znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
c. Przygotowanie specjalistyczne w zakresie:

  • zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • badania opinii publicznej,
  • marketingu regionalnego,
  • zarządzania projektami.

d. Znajomość drugiego języka nowożytnego w stopniu komunikatywnym,
e. Komunikatywność, kreatywność, odpowiedzialność, doskonała samoorganizacja, umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Inicjowanie i koordynowanie działań promocyjnych,
2. Przygotowywanie strategii rozwoju powiatu,
3. Monitoring realizacji strategii,
4. Inicjowanie i wspomaganie procesów gospodarczych w powiecie,
5. Komunikowanie z otoczeniem i public relations,
6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi,
7. Udział w realizacji programów i projektów,
8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca odbywa się w biurze. Ze względu na dużą ilość kontaktów z podmiotami spoza Starostwa praca wymaga również odbywania licznych spotkań poza biurem i podróży służbowych.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do części pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w program graficzny oraz pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywanie obliczeń.

7. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys ( CV ),
b. List motywacyjny,
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
e. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
h. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
a. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. rozwoju i promocji”, w terminie do dnia 15 czerwca 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
30.05.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
30.05.2012
Informację zmienił
Bartłomiej Szczerba
Data ostatniej zmiany
20.07.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
20.07.2012
Informację opublikował
Bartłomiej Szczerba
Data publikacji
20.07.2012