Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. gospodarki finansowej powiatu | Praca

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wyszukiwarka

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. gospodarki finansowej powiatu

status: zamkniete

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TARGU|
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Inspektora ds. gospodarki finansowej powiatu

1. Liczba lub wymiar etatu : 1

2. Miejsce wykonywania pracy: Nowy Targ

3. Wymagania niezbędne:

a. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomia, finanse lub rachunkowość,
b. Co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z polityką finansową w jednostce sektora finansów publicznych,
c. Obywatelstwo polskie,
d. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
g. Nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:

a. Zaawansowana znajomość przepisów dotyczących gospodarki finansowej powiatu w zakresie budżetowania, księgowania i sprawozdawczości,

b. Zaawansowana znajomość programów kalkulacyjnych, księgowych, budżetowych i sprawozdawczych funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego,

c. Sumienność, rzetelność i umiejętność szybkiego uczenia się, samoorganizacja.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Planowanie i realizacja budżetu powiatu,
2. Ewidencja księgowa budżetu powiatu,
3. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa powiatu,
4. Zapewnienie płynności finansowej powiatu (w tym harmonogramowanie),
5. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

6. Warunki pracy:

1. Warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca odbywa się w biurze.

2. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Występują utrudnienia architektoniczne ze swobodnym dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca wymaga przeciętnej sprawności manualnej i ogólnej.
Narzędzia i materiały pracy: komputer wyposażony w pakiet biurowy, umożliwiający przygotowywanie dokumentów, prezentacji oraz dokonywanie obliczeń a także programy księgowe, budżetowe i sprawozdawcze.

7. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a. Życiorys ( CV ),
b. List motywacyjny,
c. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
e. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
f. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. Kopie świadectw pracy i ukończonych kursów,
h. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i staż pracy.

9. Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie 5 najlepszych kandydatów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Al. Tysiąclecia 35 lub pocztą na adres Starostwo Powiatowe, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Inspektora ds. gospodarki finansowej powiatu”, w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na ocenę końcową kandydatów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu nie odsyła dokumentów kandydatom, których oferty zostały odrzucone. Kandydaci będą mogli osobiście dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. Nr 223, poz. 1458), informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej /www.nowotarski.pl/ oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy Al. Tysiąclecia 35 w Nowym Targu.

Metka

Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
8.06.2012
Informację opublikował
Dariusz Łukasik
Data publikacji
8.06.2012
Informację zmienił
Radosław Jastrzębski
Data ostatniej zmiany
29.06.2012
Nazwa pliku
Informacja o wynikach naboru
Podmiot publikujący
Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
Informację wytworzył
Maria Ptaszek
Data wytworzenia
28.06.2012
Informację opublikował
Radosław Jastrzębski
Data publikacji
29.06.2012